送王郎拼音版

作者:黄庭坚 朝代:宋朝
送王郎原文
酌君以蒲城桑落之酒,泛君以湘累秋菊之英。
赠君以黟川点漆之墨,送君以阳关堕泪之声。
酒浇胸次之磊块,菊制短世之颓龄。
墨以传万古文章之印,歌以写一家兄弟之情。
江山千里俱头白,骨肉十年终眼青。
连床夜语鸡戒晓,书囊无底谈未了。
有功翰墨乃如此,何恨远别音书少。
炒沙作縻终不饱,缕冰文章费工巧。
要须心地收汗马,孔孟行世目杲杲。
有弟有弟力持家,妇能养姑供珍鲑。
儿大诗书女丝麻,公但读书煮春茶。
送王郎拼音版
zhuó jun1 yǐ pú chéng sāng luò zhī jiǔ ,fàn jun1 yǐ xiāng lèi qiū jú zhī yīng 。
zèng jun1 yǐ yī chuān diǎn qī zhī mò ,sòng jun1 yǐ yáng guān duò lèi zhī shēng 。
jiǔ jiāo xiōng cì zhī lěi kuài ,jú zhì duǎn shì zhī tuí líng 。
mò yǐ chuán wàn gǔ wén zhāng zhī yìn ,gē yǐ xiě yī jiā xiōng dì zhī qíng 。
jiāng shān qiān lǐ jù tóu bái ,gǔ ròu shí nián zhōng yǎn qīng 。
lián chuáng yè yǔ jī jiè xiǎo ,shū náng wú dǐ tán wèi le 。
yǒu gōng hàn mò nǎi rú cǐ ,hé hèn yuǎn bié yīn shū shǎo 。
chǎo shā zuò mí zhōng bú bǎo ,lǚ bīng wén zhāng fèi gōng qiǎo 。
yào xū xīn dì shōu hàn mǎ ,kǒng mèng háng shì mù gǎo gǎo 。
yǒu dì yǒu dì lì chí jiā ,fù néng yǎng gū gòng zhēn guī 。
ér dà shī shū nǚ sī má ,gōng dàn dú shū zhǔ chūn chá 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

黄庭坚的诗词大全 黄庭坚的代表作 写过的诗词

《登快阁》 《雨中花(送彭文思使君)》 《瑞鹤仙·环滁皆山也》 《西江月(月仄金盆堕水)》 《南歌子·槐绿低窗暗》 《南乡子(知命弟去年重九日在涪陵作此曲)》 《牧童诗》 《浪淘沙(荔枝)》 《鹊桥仙(席上赋七夕)》 《送王郎》 《鼓笛令(戏咏打揭)》 《满庭芳·茶》 《逍遥乐》 《绣带子(张宽夫园赏梅)》 《归田乐令》 《千秋岁·苑边花外》 《鹧鸪天(黄菊枝头生晓寒)》 《木兰花令(当涂解印后一日,郡中置酒,呈郭功甫)》 《秋怀二首》 《虞美人·宜州见梅作》 《千秋岁·苑边花外》 《寄黄几复(我居北海君南海)》 《牧童诗(骑牛远远过前村)》 《木兰花令(凌歊台上青青麦)》 《西江月(茶)》 《点绛唇(重九日寄怀嗣直弟,时再涪陵。用东坡余九日点绛唇旧韵)》 《西江月(老夫既戒酒不饮,遇宴集,独醒其旁。坐客欲得小词,援笔为赋)》 《喝火令》 《清明(佳节清明桃李笑)》 《鹧鸪天(重九日集句)》 《归田乐引》 《谒金门(戏赠知命)》 《阮郎归(烹茶留客驻金鞍)》 《徐孺子祠堂》 《谢张仲谋端午送巧作》 《书幽芳亭记》 《蓦山溪(鸳鸯翡翠)》 《满庭芳·茶》 《水调歌头·游览》 《送王郎》 《清平乐(示知命)》 《王充道送水仙花五十支》 《减字木兰花(戏答)》 《南乡子(诸将说封侯)》 《菩萨蛮·半烟半雨溪桥畔》 《清平乐(私情)》 《菩萨蛮(半烟半雨溪桥畔)》 《木兰花令(窜易前词)》 《送范德孺知庆州》 《念奴娇·断虹霁雨》 《雨中登岳阳楼望君山(投荒万死鬓毛斑)》 《书幽芳亭记》 《醉蓬莱·对朝云叆叇》 《寄黄几复》 《转调丑奴儿》 《念奴娇(断虹霁雨)》 《定风波(荔枝)》 《病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波)》 《诉衷情(一波才动万波随)》 《满庭芳(北苑春风)》 《南歌子(槐绿低窗暗)》 《阮郎归(茶词)》 《诉衷情·小桃灼灼柳鬖鬖》 《品令·茶词》 《送舅氏野夫之宣城》 《减字木兰花(登巫山县楼作)》 《书摩崖碑后》 《定风波(客有两新鬟善歌者,请作送汤曲,因戏前二物)》 《采桑子(送彭道微使君移知永康军)》 《渔家傲(三十年来无孔窍)》 《木兰花令(用前韵赠郭功甫)》 《鄂州南楼书事》 《十二月十九日夜中发鄂渚晓泊汉阳亲旧携酒追送聊为短句》 《喜太守毕朝散致政(功名富贵两蜗角)》 《忆帝京(赠弹琵琶妓)》 《送范德孺知庆州》 《虞美人(至当涂呈郭功甫)》 《清平乐(重九)》 《诉衷情(小桃灼灼柳鬖鬖)》 《谢张仲谋端午送巧作》 《次元明韵寄子由》 《渔家傲(题船子钓滩)》 《宴桃源(书赵伯充家上姬领巾)》 《诉衷情·小桃灼灼柳鬖鬖》 《好事近(橄榄)》 《清平乐(饮宴)》 《下水船》 《减字木兰花(和赵文仪)》 《鄂州南楼书事四首(四顾山光接水光)》 《好事近(太平州小妓杨姝弹琴送酒)》 《木兰花令(次前韵再呈功甫)》 《牧童诗》 《蓦山溪(至宜州作,寄赠陈湘)》 《归田乐引(对景还消瘦)》 《和答钱穆父咏猩猩毛笔》 《弈棋二首呈任渐(偶无公事负朝暄)》 《秋怀二首》 《调笑歌》 《寄黄几复》 《王充道送水仙花五十支(凌波仙子生尘袜)》

送王郎赏析

  这首诗作于1084年(元丰七年),当时黄庭坚四十岁,从知太和县〈今属江西)调监德州德平镇(今山东德平)。王郎,即王纯亮,字世粥,是作者的妹夫,亦能诗,作者集中和他唱和的诗颇多。这时黄庭坚初到德州,王纯亮去看他,临别之前,作此送王纯亮。

  这首诗自起句至“骨肉十年终眼青”为第一段,写送别。它不转韵,穿插四句七言之外,连用六句九言长句,用排比法一口气倾泻而出;九言长句,音调铿锵,词藻富丽:这在黄庭坚诗中是很少见的“别调”。这种机调和词藻,颇为读者所喜爱,所以此诗传诵较广,用陈衍评黄庭坚《寄黄几复》诗的话来说,是“此老最合时宜语”。但此段前面八句,内容比较一般:说要用蒲城的美酒请王纯亮喝,在酒中浮上几片屈原喜欢吞嚼的“秋菊之落英”,酒可用来浇消王郎胸中的不平“磊块”,菊可以像陶渊明所说的,用来控制人世因年龄增而早衰;要用歙州黟县所产的好墨送王,用王维渭城曲》那样“阳关堕泪”的歌声来饯别,墨好才能让王郎传写“万古文章”的“心印”(古今作家心心相印的妙谛),歌声以表“兄弟”般的“一家”亲戚之情。此外,这个调子,也非作者首创,从远处说来自鲍照拟行路难》第一首“奉君金卮之美酒,玳瑁玉匣之雕琴,七彩芙蓉之羽帐,九华蒲萄之锦衾”等句;从近处说,来自欧阳修的《奉送原甫侍读出守永嘉》起四句:“酌君以荆州鱼枕之蕉,赠君以宣城鼠鬂之管。酒如长虹饮沧海,笔若骏马驰平。”虽有发展,仍属铺张,不能代表黄庭坚写诗的功力。到了这一段最后两句“江山千里俱头白,骨肉十年终眼青”才见黄诗功力,用陈衍评《寄黄几复》诗的话来说,就是露出“狂奴故态”。这两句诗,从杜甫诗“别来头并白,相对眼终青”化出,作者还有类似句子,但以用在这里的两句为最好。它突以峭硬矗立之笔,煞住前面诗句的倾泻之势、和谐之调,有如黄河中流的“砥柱”一样有力。从前面写一时的送别,忽转入写彼此长期的关系,急转硬煞,此其一;两句中写了十年之间,彼此奔波千里,到了头发发白,逼近衰老,变化很大,不变的只是亲如“骨肉”和“青眼”相看的感情,内容很广,高度压缩于句内,此其二;词藻仍然俏丽,笔力变为遒劲峭硬,此其三。这种地方,最见黄诗本领。

  第二段八句,转押仄韵,承上段结联,赞美王郎,并作临别赠言。“连床夜语”四句,说王郎来探,彼此连床夜话,常谈到鸡声报晓的时候,王郎学问渊博,像“无底”的“书囊”,谈话的资料没完没了;欣喜王郎读书有得,功深如此,别后必然继续猛进,就不用怨恨书信不能常通了。由来会写到深谈,由深谈写到钦佩王郎的学问和对别后的设想,笔调转为顺遂畅适,又一变。“炒沙作縻”四句,承上读书、治学而来,发为议论,以作赠言,突兀遒劲,笔调又再变而与“江山”两句相接应。炒沙,出于《楞严经》:“若不断淫,修禅定者,如蒸沙石欲成其饭,经百千劫,只名热沙。何以故?此非饭,本沙石故。”缕冰,出自《盐铁论》:“内无其质而学其文,若画脂镂冰,费日损力。”汗马,比喻战胜,作者《答王雩书》:“想以道义敌纷华之兵,……要须心地收汗马之功,读书乃有味。”果果,明亮貌。这四句的意思是:追求写“工巧”的文章,像“炒沙作縻”,无法填饱肚子,像镂刻冰块,不能持久;应该收敛心神,潜心道义,战胜虚华,才能体会出孔子、孟子之道如日月经天。黄庭坚致力于词章,力求“工巧”,但又有文章要为“道”服务的观念,所以认为读书治学,要以身体力行孔、孟之道为主。实际上黄庭坚本身是诗人,不可能真正轻弃词章,这里只是表现他把儒家的修身、济世之道放在第一位而已。

  最后四句为第三段。说王郎的弟弟能替他管理家事,妻子能烹制美餐孝敬婆婆,儿子能读诗书,女儿能织丝麻,家中无内顾之忧,可以好好烹茶读书,安居自适。王郎曾经考进士不第,这时又没有做官,闲居家中,所以结尾用这四句话劝慰他。情调趋于闲适,组句仍求精炼,表现了黄诗所追求的“理趣”。

  这首诗多数人喜欢它的前半,其实功力见于“江山千里”以下的后半。方东树《昭昧詹言》说:“入思深,造句奇崛,笔势健,足以药熟滑,山谷之长也。”要体会这种长处,主要在后半。

黄庭坚简介

黄庭坚(1045-1105)字鲁直,号涪翁,又号山谷道人。原籍金华(今属浙江),祖上迁家分宁(今江西修水),遂为分宁人。治平四年(1067)进士,授叶县尉。熙宁五年(1072)为北京(今河北大名)国子监教授。元丰三年(1080)知吉州太和县(今江西泰和)。哲宗立,召为秘书郎。元祐元年(1086)为《神宗实录》检讨官,编修《神宗实录》,迁著作佐郎,加集贤校理。时张耒秦观晁补之俱在京师,与庭坚同游苏轼之门,有「苏门四学士」之称。《神宗实录》成,擢为起居舍人。哲宗亲政,以修实录不实的罪名,被贬涪州(今四川涪陵)别驾、黔州(今四川彭水)安置。绍圣四年(1097)移戎州(今四川宜宾)。崇宁元年(1102),内迁知太平州(今安徽当涂),到任九天,即被罢免,主管洪州玉隆观。次年复被除名编管宜州(今广西宜山)。四年,卒于贬所,年六十一,私谥文节先生。《宋史》有传。尤长于诗,世号「苏黄」。其诗多写个人日常生活,在艺术上讲究修辞造句,追求新奇。工书法,与苏轼、米芾、蔡襄并称「宋四家」。著有《豫章先生文集》三十卷、《山谷琴趣外编》三卷。《全宋词》收录其词一百九十馀首。《全宋词补辑》又从《诗渊》辑得二首。黄庭坚诗歌创作影响很大,与苏轼并称「苏黄」,是「江西诗派」的创始人。其诗宗法杜甫,并有「夺胎换骨」「点石成金」「无一字无来处」之论。作诗力求新奇,诗风瘦硬峭拔,也有清新流畅之作,另有诗反映了人民的疾苦。由于他学识渊博,功力深厚,创作态度严谨,诗中往往表现出超迈的见识和旷达襟怀,在宋代诗歌发展史上独树一帜。但过多地在字句、技巧上下功夫,不免有晦涩生硬之弊。词与秦观齐名,少年时多做艳词,有的词写得疏宕洒脱,清雅明畅。晚年词风接近苏轼。今存词180多首。有《山谷集》,自选其诗文名《山谷精华录》,词集名《山谷琴趣外篇》(即《山谷词》)。工书法,兼擅行、草,自成风格。书迹有《华严疏》《松风阁诗》及《廉颇蔺相如传》等。
送别 写人 赞美 劝慰

本文提供送王郎原文,送王郎翻译,送王郎赏析,送王郎拼音版,黄庭坚简介