愚人食盐拼音版

作者:僧伽斯那 朝代:南北朝
愚人食盐原文
昔有愚人,至于他家。主人与食,嫌淡无味。主人闻已,更为益盐。既得盐美,便自念言:“所以美者,缘有盐故。少有尚尔,况复多也?”愚人无智,便空食盐。食已口爽,反为其患。
愚人食盐拼音版
xī yǒu yú rén ,zhì yú tā jiā 。zhǔ rén yǔ shí ,xián dàn wú wèi 。zhǔ rén wén yǐ ,gèng wéi yì yán 。jì dé yán měi ,biàn zì niàn yán :“suǒ yǐ měi zhě ,yuán yǒu yán gù 。shǎo yǒu shàng ěr ,kuàng fù duō yě ?”yú rén wú zhì ,biàn kōng shí yán 。shí yǐ kǒu shuǎng ,fǎn wéi qí huàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

僧伽斯那的诗

《愚人食盐》

僧伽斯那简介

辞赋精选

本文提供愚人食盐原文,愚人食盐翻译,愚人食盐赏析,愚人食盐拼音版,僧伽斯那简介