送王时敏之京拼音版

作者:边定 朝代:明朝
送王时敏之京原文
祖饯河水上,离情郁难舒。
彼此谅衷素,值兹孟夏初。
青青河畔草,嘉麦生同墟。
子今京国去,结驷耀通衢。
冠盖欻交会,连璧粲琼裾。
既抱贞持操,甘等常人愚。
亮节贵有爱,洪涛奋鵾鱼。
抡材仍射策,陈纲当晏如。
昔为凫舄令,展转惜居诸。
葵藿仰朝阳,寸心万里俱。
努躬崇令德,世泽遗乡闾。
言睇贺兰巅,雪影袭云虚。
为作远塞别,歌成不能书。
击筑继慷慨,对景两踟蹰。
送王时敏之京拼音版
zǔ jiàn hé shuǐ shàng ,lí qíng yù nán shū 。
bǐ cǐ liàng zhōng sù ,zhí zī mèng xià chū 。
qīng qīng hé pàn cǎo ,jiā mài shēng tóng xū 。
zǐ jīn jīng guó qù ,jié sì yào tōng qú 。
guàn gài xū jiāo huì ,lián bì càn qióng jū 。
jì bào zhēn chí cāo ,gān děng cháng rén yú 。
liàng jiē guì yǒu ài ,hóng tāo fèn kūn yú 。
lún cái réng shè cè ,chén gāng dāng yàn rú 。
xī wéi fú xì lìng ,zhǎn zhuǎn xī jū zhū 。
kuí huò yǎng cháo yáng ,cùn xīn wàn lǐ jù 。
nǔ gōng chóng lìng dé ,shì zé yí xiāng lǘ 。
yán dì hè lán diān ,xuě yǐng xí yún xū 。
wéi zuò yuǎn sāi bié ,gē chéng bú néng shū 。
jī zhù jì kāng kǎi ,duì jǐng liǎng chí chú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

边定的诗

《送王时敏之京》 《送王时敏之京》

边定简介

辞赋精选

本文提供送王时敏之京原文,送王时敏之京翻译,送王时敏之京赏析,送王时敏之京拼音版,边定简介