【双调】殿前欢 自乐拼音版

作者:景元启 朝代:元朝
【双调】殿前欢 自乐原文
自由仙,对西风篱下醉金船。葛巾漉酒从吾愿,富贵由天。与渊明和一篇,
君休羡,省部选乌台荐。好觑桐江钓叟,万古名传。
  自由仙,据胡床闲坐老梅边。彤云变态时舒卷,改尽山川。叹蓝关马不前,
君休羡,八位转朝金殿。恰便似新晴雪霁,流水依然。 梅花
  月如牙,早庭前疏影印窗纱。逃禅老笔应难画,别样清佳。据胡床再看咱,
山妻骂:为甚情牵挂?大都来梅花是我,我是梅花。
【双调】殿前欢 自乐拼音版
zì yóu xiān ,duì xī fēng lí xià zuì jīn chuán 。gě jīn lù jiǔ cóng wú yuàn ,fù guì yóu tiān 。yǔ yuān míng hé yī piān ,
jun1 xiū xiàn ,shěng bù xuǎn wū tái jiàn 。hǎo qù tóng jiāng diào sǒu ,wàn gǔ míng chuán 。
  zì yóu xiān ,jù hú chuáng xián zuò lǎo méi biān 。tóng yún biàn tài shí shū juàn ,gǎi jìn shān chuān 。tàn lán guān mǎ bú qián ,
jun1 xiū xiàn ,bā wèi zhuǎn cháo jīn diàn 。qià biàn sì xīn qíng xuě jì ,liú shuǐ yī rán 。 méi huā
  yuè rú yá ,zǎo tíng qián shū yǐng yìn chuāng shā 。táo chán lǎo bǐ yīng nán huà ,bié yàng qīng jiā 。jù hú chuáng zài kàn zán ,
shān qī mà :wéi shèn qíng qiān guà ?dà dōu lái méi huā shì wǒ ,wǒ shì méi huā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

景元启的诗

《【双调】得胜令_一见话相投》 《【中吕】上小楼 客情》 《【南吕】香罗带 四季题情》 《【双调】新水令_一春常费买》 《【双调】殿前欢 自乐》

景元启简介

辞赋精选

本文提供【双调】殿前欢 自乐原文,【双调】殿前欢 自乐翻译,【双调】殿前欢 自乐赏析,【双调】殿前欢 自乐拼音版,景元启简介