【双调】水仙子_西湖秋夜今拼音版

作者:张可久 朝代:元朝
【双调】水仙子_西湖秋夜今原文
西湖秋夜

今宵争奈月明何,此地那堪秋意多。舟移万顷冰田破,白鸥还笑我,拚余生诗酒消磨。云子舟中饭,雪儿湖上歌,老子婆婆。

吴山秋夜。

山头老树起秋声,沙嘴残潮荡月明。倚阑不尽登临兴,骨毛寒环佩轻,桂香飘两袖风生。携手乘鸾去,吹箫作凤鸣,回首江城。

次韵

蝇头老子五千言,鹤背扬州十万钱。白云两袖吟魂健,赋庄生《秋水》篇,布袍宽风月无边。名不上琼林殿,梦不到金谷园,海上神仙。

秋思二首

天边白雁写寒云,镜里青驾瘦五人。秋风昨夜愁成阵,思君不见君,缓歌独自开樽。灯挑尽,酒半醺,如此黄昏。

海风吹梦破衡茅,山月勾吟挂柳梢。百年风月供谈笑,可怜人易老,乐陶陶尘世飘飘。醉白酒眠牛背,对黄花持蟹螫,散诞逍遥。

鉴湖春行

清光湖面镜新磨,乐意船头酒既多。舟移杨柳阴中过,流莺还笑我,可怜春事蹉跎。玉板笋银丝鲙,红衫儿金缕歌,不醉如何?

西湖启用

夕阳芳草废歌台,老村寒鸦静御街。神仙环佩今何在?荒基生暮霭,叹英雄白骨苍苔。花已飘零去,山曾富贵来,俯仰伤怀。

可侍郎奉使日南

波澄太液泛龙舟,帘卷披香出凤楼。绣衣直指新除授,宫花淹御酒,玉花骢锦带吴钩。白雪关山暮,黄云海树秋,一彖诗愁。

春晚三首

茧黄旧纸试银钩,蚁绿新篘泛玉舟。龙香古饼熏金兽,蔷薇小院幽,春光为我迟留。东用寻芳去,西园秉烛游,醉倚南楼。

西山暮雨暗苍烟,南浦春风舣画船。水流云去人空恋,伤心思去年,可怜景物依然。海棠鸜鹆,岩花杜鹃,杨柳秋千。

相思诗句满苔墙,合唱歌声静锦堂。合欢裙带闲罗帐,无言倚绣床,怎生人不成双?花间翡翠,钗头凤凰,梅子鸳鸯。

元夜小集

停杯献曲紫云娘,走笔成章白面郎。移宫换羽青楼上,招邀入醉乡,彩云深灯月交光。琉璃界笙歌闹,水晶宫罗绮香,一曲《霓裳》。

湖上即事

盈盈娇步小金莲,潋潋春波暖玉船。行行草字轻罗扇,诗魂殢酒边,水光花貌婵娟。眉淡淡初三月,手掺掺第四弦,为我留连。

重过西湖

席间谈笑欠嘉宾,湖上风流想季真。梅边才思无何逊,可怜孤负春,孤山谁吊逋魂?彩扇留新句,青楼非故人,两袖红尘。

湖上

金鞭袅醉动花梢,翠袖植香赠柳条。玉波流暖迎兰棹,西湖春事好,相逢酒圣诗豪。醉墨洒龙香剂,新弦调凤尾槽,草色裙腰。

春日郊行

藏鸦新柳缕金衣,困蝶浓花织锦机。乘鸾仙子飞琼佩,寻春携手归,吟诗马上分题。苍烟乔木,残阳翠微,茅店疏篱。

春衣洞天

兔毫浮雪煮茶香,鹤羽携风采药忙。兽壶敲玉悲歌壮,蓬莱云水乡,群仙容我疏狂。即景诗千韵,飞空剑一双,月满秋江。

春思

山花红雨鹧鸪啼,院柳苍云燕子飞。池萍绿水鸳鸯睡,春残犹未归,掩妆台懒画蛾眉。绣床人困,玉关梦回,锦字书迟。

红指甲

玉纤弹泪血痕封,丹髓调酥鹤顶浓。金炉拨火香云动,风流千万种,捻胭脂娇晕重重。拂海棠梢头露,按桃花扇底风,托香腮数点残红。

【双调】水仙子_西湖秋夜今拼音版
xī hú qiū yè

jīn xiāo zhēng nài yuè míng hé ,cǐ dì nà kān qiū yì duō 。zhōu yí wàn qǐng bīng tián pò ,bái ōu hái xiào wǒ ,pīn yú shēng shī jiǔ xiāo mó 。yún zǐ zhōu zhōng fàn ,xuě ér hú shàng gē ,lǎo zǐ pó pó 。

wú shān qiū yè 。

shān tóu lǎo shù qǐ qiū shēng ,shā zuǐ cán cháo dàng yuè míng 。yǐ lán bú jìn dēng lín xìng ,gǔ máo hán huán pèi qīng ,guì xiāng piāo liǎng xiù fēng shēng 。xié shǒu chéng luán qù ,chuī xiāo zuò fèng míng ,huí shǒu jiāng chéng 。

cì yùn

yíng tóu lǎo zǐ wǔ qiān yán ,hè bèi yáng zhōu shí wàn qián 。bái yún liǎng xiù yín hún jiàn ,fù zhuāng shēng 《qiū shuǐ 》piān ,bù páo kuān fēng yuè wú biān 。míng bú shàng qióng lín diàn ,mèng bú dào jīn gǔ yuán ,hǎi shàng shén xiān 。

qiū sī èr shǒu

tiān biān bái yàn xiě hán yún ,jìng lǐ qīng jià shòu wǔ rén 。qiū fēng zuó yè chóu chéng zhèn ,sī jun1 bú jiàn jun1 ,huǎn gē dú zì kāi zūn 。dēng tiāo jìn ,jiǔ bàn xūn ,rú cǐ huáng hūn 。

hǎi fēng chuī mèng pò héng máo ,shān yuè gōu yín guà liǔ shāo 。bǎi nián fēng yuè gòng tán xiào ,kě lián rén yì lǎo ,lè táo táo chén shì piāo piāo 。zuì bái jiǔ mián niú bèi ,duì huáng huā chí xiè shì ,sàn dàn xiāo yáo 。

jiàn hú chūn háng

qīng guāng hú miàn jìng xīn mó ,lè yì chuán tóu jiǔ jì duō 。zhōu yí yáng liǔ yīn zhōng guò ,liú yīng hái xiào wǒ ,kě lián chūn shì cuō tuó 。yù bǎn sǔn yín sī kuài ,hóng shān ér jīn lǚ gē ,bú zuì rú hé ?

xī hú qǐ yòng

xī yáng fāng cǎo fèi gē tái ,lǎo cūn hán yā jìng yù jiē 。shén xiān huán pèi jīn hé zài ?huāng jī shēng mù ǎi ,tàn yīng xióng bái gǔ cāng tái 。huā yǐ piāo líng qù ,shān céng fù guì lái ,fǔ yǎng shāng huái 。

kě shì láng fèng shǐ rì nán

bō chéng tài yè fàn lóng zhōu ,lián juàn pī xiāng chū fèng lóu 。xiù yī zhí zhǐ xīn chú shòu ,gōng huā yān yù jiǔ ,yù huā cōng jǐn dài wú gōu 。bái xuě guān shān mù ,huáng yún hǎi shù qiū ,yī tuàn shī chóu 。

chūn wǎn sān shǒu

jiǎn huáng jiù zhǐ shì yín gōu ,yǐ lǜ xīn chōu fàn yù zhōu 。lóng xiāng gǔ bǐng xūn jīn shòu ,qiáng wēi xiǎo yuàn yōu ,chūn guāng wéi wǒ chí liú 。dōng yòng xún fāng qù ,xī yuán bǐng zhú yóu ,zuì yǐ nán lóu 。

xī shān mù yǔ àn cāng yān ,nán pǔ chūn fēng yǐ huà chuán 。shuǐ liú yún qù rén kōng liàn ,shāng xīn sī qù nián ,kě lián jǐng wù yī rán 。hǎi táng gōu yù ,yán huā dù juān ,yáng liǔ qiū qiān 。

xiàng sī shī jù mǎn tái qiáng ,hé chàng gē shēng jìng jǐn táng 。hé huān qún dài xián luó zhàng ,wú yán yǐ xiù chuáng ,zěn shēng rén bú chéng shuāng ?huā jiān fěi cuì ,chāi tóu fèng huáng ,méi zǐ yuān yāng 。

yuán yè xiǎo jí

tíng bēi xiàn qǔ zǐ yún niáng ,zǒu bǐ chéng zhāng bái miàn láng 。yí gōng huàn yǔ qīng lóu shàng ,zhāo yāo rù zuì xiāng ,cǎi yún shēn dēng yuè jiāo guāng 。liú lí jiè shēng gē nào ,shuǐ jīng gōng luó qǐ xiāng ,yī qǔ 《ní shang 》。

hú shàng jí shì

yíng yíng jiāo bù xiǎo jīn lián ,liàn liàn chūn bō nuǎn yù chuán 。háng háng cǎo zì qīng luó shàn ,shī hún tì jiǔ biān ,shuǐ guāng huā mào chán juān 。méi dàn dàn chū sān yuè ,shǒu chān chān dì sì xián ,wéi wǒ liú lián 。

zhòng guò xī hú

xí jiān tán xiào qiàn jiā bīn ,hú shàng fēng liú xiǎng jì zhēn 。méi biān cái sī wú hé xùn ,kě lián gū fù chūn ,gū shān shuí diào bū hún ?cǎi shàn liú xīn jù ,qīng lóu fēi gù rén ,liǎng xiù hóng chén 。

hú shàng

jīn biān niǎo zuì dòng huā shāo ,cuì xiù zhí xiāng zèng liǔ tiáo 。yù bō liú nuǎn yíng lán zhào ,xī hú chūn shì hǎo ,xiàng féng jiǔ shèng shī háo 。zuì mò sǎ lóng xiāng jì ,xīn xián diào fèng wěi cáo ,cǎo sè qún yāo 。

chūn rì jiāo háng

cáng yā xīn liǔ lǚ jīn yī ,kùn dié nóng huā zhī jǐn jī 。chéng luán xiān zǐ fēi qióng pèi ,xún chūn xié shǒu guī ,yín shī mǎ shàng fèn tí 。cāng yān qiáo mù ,cán yáng cuì wēi ,máo diàn shū lí 。

chūn yī dòng tiān

tù háo fú xuě zhǔ chá xiāng ,hè yǔ xié fēng cǎi yào máng 。shòu hú qiāo yù bēi gē zhuàng ,péng lái yún shuǐ xiāng ,qún xiān róng wǒ shū kuáng 。jí jǐng shī qiān yùn ,fēi kōng jiàn yī shuāng ,yuè mǎn qiū jiāng 。

chūn sī

shān huā hóng yǔ zhè gū tí ,yuàn liǔ cāng yún yàn zǐ fēi 。chí píng lǜ shuǐ yuān yāng shuì ,chūn cán yóu wèi guī ,yǎn zhuāng tái lǎn huà é méi 。xiù chuáng rén kùn ,yù guān mèng huí ,jǐn zì shū chí 。

hóng zhǐ jiǎ

yù xiān dàn lèi xuè hén fēng ,dān suǐ diào sū hè dǐng nóng 。jīn lú bō huǒ xiāng yún dòng ,fēng liú qiān wàn zhǒng ,niǎn yān zhī jiāo yūn zhòng zhòng 。fú hǎi táng shāo tóu lù ,àn táo huā shàn dǐ fēng ,tuō xiāng sāi shù diǎn cán hóng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张可久的诗词大全 张可久的代表作 写过的诗词

《【双调】折桂令_别怀人生最》 《【双调】得胜令_银烛照黄昏》 《【仙吕】一半儿_秋日宫词花》 《【南吕】金字经_刘氏瑞莲种》 《【仙吕】太常引》 《【越调】天净沙_书所见窥帘》 《【越调】柳营曲_西山即事挽》 《【越调】寨儿今_春晚次韵红》 《【中吕】朝天子_和贯酸斋小》 《【正宫】汉东山》 《【南吕】四块玉_闲居胜事添》 《【双调】殿前欢_春晚怨春迟》 《【商调】梧叶儿_夏夜即席溯》 《【越调】小桃红_湖亭秋夜锦》 《清江引·秋怀》 《【越调】小桃红_湖上和刘时》 《【南吕】骂玉郎带感皇恩采茶歌》 《【双调】落梅风_天宝补遗姮》 《【双调】折桂个》 《【越调】寨儿令_忆别花见羞》 《【商调】梧叶儿_春日感怀闲》 《【商调】秦楼月》 《【双调】水仙子_维扬遇雪芦》 《【仙吕】点绛唇_翻《归去来》 《【南吕】一枝花_湖上归长天》 《【中吕】齐天乐过红衫儿_隐居》 《【双调】庆东原_春日莺啼昼》 《【双调】清江引_独酌玉笛一》 《【南吕】金字经_春怀瘦影孤》 《【双调】落梅风_秋思怀桃叶》 《【中吕】满庭芳_春情传杯弄》 《【中吕】山坡羊_酒友刘伶不》 《【南吕】四块玉_客中九日落》 《【越调】天净沙_行边宿国幽》 《【中吕】普天乐_西湖即事蕊》 《折桂令·九日》 《【南吕】金字经_稽山春晚若》 《【中吕】朝天子_道院中碧桃》 《【双调】清江引_春思黄莺乱》 《【中吕】迎仙客_感旧鹦鹉洲》 《【商调】梧叶儿_春日郊行长》 《湘妃怨·次韵金陵怀古》 《【中吕】满庭芳_感兴简王公》 《【双调】殿前欢_春游上花台》 《【双调】沉醉东风_钓台貂裘敝》 《【黄钟】人月圆_春日次韵罗》 《满庭芳·客中九日》 《【双调】湘妃怨_春情柳芽笺》 《【中吕】迎仙客_湖上镜出匣》 《【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按》 《【中吕】红绣鞋_次韵剑击西》 《【双调】庆东原_次马致远先》 《人月圆·雪中游虎丘》 《【仙吕】一半儿_寄情二首寄》 《【商调】梧叶儿_次韵鸳鸯浦》 《人月圆·山中书事》 《【正宫】端正好_渔乐钓艇小》 《【越调】天净沙_书怀二首香》 《【越调】凭阑人_众远楼上画》 《【双调】沉醉东风_湖上晚眺林》 《【正宫】塞鸿秋_湖上即事断》 《【中吕】满庭芳_碧山丹房闲》 《【中吕】上小楼_题钓台》 《【中吕】普天乐_赠白玉梅滴》 《【双调】燕引雏》 《【中吕】朝天子_湖上瘿杯,》 《【中吕】快活三过朝天子_偕程令尹游》 《【双调】落梅风_月明归兴松》 《【中吕】朝天子_筝手爱卿丹》 《【南吕】四块玉_秋望和胡致》 《【正宫】醉太平_春情乌云髻》 《【双调】水仙子_梅边即事好》 《【越调】天净沙_孤山雪夜淡》 《【中吕】普天乐_重过西湖面》 《【双调】沉醉东风_秋夜旅思二》 《小梁州·篷窗风急雨丝丝》 《【双调】折桂令_村庵即事掩》 《【中吕】朝天子_山中杂书三》 《【南吕】金字经_湖上小隐老》 《【双调】水仙子_西湖秋夜今》 《【双调】折桂今》 《【双调】殿前欢_秋日湖上倚》 《【南吕】金字经_菊边细切银》 《折桂令·九日》 《【双调】拨不断_第一楼小集》 《【双调】清江引_张子坚席上》 《塞鸿秋·春情》 《【双调】水仙子_翰林风月进》 《【中吕】山坡羊_春日二首芙》 《卖花声·怀古》 《塞鸿秋·春情》 《【双调】湘妃怨_武夷山中落》 《【双调】水仙子_访梅孤山苍》 《【双调】燕引雏_有感》 《【中吕】山坡羊_别怀衣松罗》 《【中吕】齐天乐过红衫儿》 《【中吕】喜春来_鉴湖春日雁》 《【中吕】普天乐_别情一点志》 《【中吕】粉蝶儿_春思花落春》 《【南吕】金字经_增叶云中山》

张可久简介

张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。
辞赋精选

本文提供【双调】水仙子_西湖秋夜今原文,【双调】水仙子_西湖秋夜今翻译,【双调】水仙子_西湖秋夜今赏析,【双调】水仙子_西湖秋夜今拼音版,张可久简介