【双调】新水令_冬怨梅花一拼音版

作者:张弘范 朝代:元朝
【双调】新水令_冬怨梅花一原文

冬怨

梅花一夜漏春工,隔纱窗暗香时送。篆消金睡鸭,帘卷绣蟠龙。去凤声中,又题觉半衾梦。

【驻马听】心事匆匆,斜倚云屏愁万种。襟怀冗冗,半欹鸳枕恨千重。金钗剪烛晓犹戏,胆瓶盛水寒偏冻。冷清清,掩流苏帐暖和谁共?

【乔牌儿】闷怀双泪涌,恨锁两眉纵。自从执手河梁送,离愁天地永。

【雁儿落】琴闲吴爨桐,箫歇秦台凤。歌停天上谣,曲罢江南弄。

【得胜令】书信寄封封,烟水隔重重。夜月巴陵下,秋风渭水东。相逢,枕上欢娱梦。飘蓬,天涯怅望中。

【沽美酒】龙涛倾白玉钟,羊羔泛紫金觥,兽炭添煤火正红。业身躯自拥,听门外雪花风。

【太平令】悔当日东墙窥宋,有心教夫婿乘龙。见如今天寒地冻,知他共何人陪奉?想这厮指空、话空、脱空,巧舌头将人搬弄。

【水仙子】朔风掀倒楚王宫,冻雨埋藏神女峰,雪雹打碎桃源洞。冷丁丁总是空,簌湘帘翠霭重重。写幽恨题残春扇,敲郁闷听绝暮钟,数归期曲损春葱。

【折桂令】数归期曲损春葱,鱼深潜鸭头绿寒波,雁唳残羊角转旋风。碎寒金照腕徒黄,收香鸟藏烟近黑,守宫砂点臂犹红。雪一番、霰一阵时间骤拥,云一携、雨一握何处行踪。途路西东,烟雾溟濛,魂也难通,梦也难通!

【尾声】这冤仇怀恨千钧重,见时节心头气拥。想盼的我肠断眼睛儿穿,直掴的他腮颊脸儿肿!

【双调】新水令_冬怨梅花一拼音版

dōng yuàn

méi huā yī yè lòu chūn gōng ,gé shā chuāng àn xiāng shí sòng 。zhuàn xiāo jīn shuì yā ,lián juàn xiù pán lóng 。qù fèng shēng zhōng ,yòu tí jiào bàn qīn mèng 。

【zhù mǎ tīng 】xīn shì cōng cōng ,xié yǐ yún píng chóu wàn zhǒng 。jīn huái rǒng rǒng ,bàn yī yuān zhěn hèn qiān zhòng 。jīn chāi jiǎn zhú xiǎo yóu xì ,dǎn píng shèng shuǐ hán piān dòng 。lěng qīng qīng ,yǎn liú sū zhàng nuǎn hé shuí gòng ?

【qiáo pái ér 】mèn huái shuāng lèi yǒng ,hèn suǒ liǎng méi zòng 。zì cóng zhí shǒu hé liáng sòng ,lí chóu tiān dì yǒng 。

【yàn ér luò 】qín xián wú cuàn tóng ,xiāo xiē qín tái fèng 。gē tíng tiān shàng yáo ,qǔ bà jiāng nán nòng 。

【dé shèng lìng 】shū xìn jì fēng fēng ,yān shuǐ gé zhòng zhòng 。yè yuè bā líng xià ,qiū fēng wèi shuǐ dōng 。xiàng féng ,zhěn shàng huān yú mèng 。piāo péng ,tiān yá chàng wàng zhōng 。

【gū měi jiǔ 】lóng tāo qīng bái yù zhōng ,yáng gāo fàn zǐ jīn gōng ,shòu tàn tiān méi huǒ zhèng hóng 。yè shēn qū zì yōng ,tīng mén wài xuě huā fēng 。

【tài píng lìng 】huǐ dāng rì dōng qiáng kuī sòng ,yǒu xīn jiāo fū xù chéng lóng 。jiàn rú jīn tiān hán dì dòng ,zhī tā gòng hé rén péi fèng ?xiǎng zhè sī zhǐ kōng 、huà kōng 、tuō kōng ,qiǎo shé tóu jiāng rén bān nòng 。

【shuǐ xiān zǐ 】shuò fēng xiān dǎo chǔ wáng gōng ,dòng yǔ mái cáng shén nǚ fēng ,xuě báo dǎ suì táo yuán dòng 。lěng dīng dīng zǒng shì kōng ,sù xiāng lián cuì ǎi zhòng zhòng 。xiě yōu hèn tí cán chūn shàn ,qiāo yù mèn tīng jué mù zhōng ,shù guī qī qǔ sǔn chūn cōng 。

【shé guì lìng 】shù guī qī qǔ sǔn chūn cōng ,yú shēn qián yā tóu lǜ hán bō ,yàn lì cán yáng jiǎo zhuǎn xuán fēng 。suì hán jīn zhào wàn tú huáng ,shōu xiāng niǎo cáng yān jìn hēi ,shǒu gōng shā diǎn bì yóu hóng 。xuě yī fān 、xiàn yī zhèn shí jiān zhòu yōng ,yún yī xié 、yǔ yī wò hé chù háng zōng 。tú lù xī dōng ,yān wù míng méng ,hún yě nán tōng ,mèng yě nán tōng !

【wěi shēng 】zhè yuān chóu huái hèn qiān jun1 zhòng ,jiàn shí jiē xīn tóu qì yōng 。xiǎng pàn de wǒ cháng duàn yǎn jīng ér chuān ,zhí guó de tā sāi jiá liǎn ér zhǒng !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张弘范的诗

《【中吕】满庭芳》 《【正宫】黑漆弩_吴子寿席上》 《【越调】天净沙_梅梢月黄昏》 《【中吕】阳春曲_墨磨北海乌》 《【双调】殿前欢》 《【双调】拨不断_四景草萋萋》 《【双调】寿阳曲_酒可红双颊》 《【中吕】喜春来_金妆宝剑藏》 《【双调】新水令_冬怨梅花一》 《【中吕】醉高歌》 《【越调】凭阑人》

张弘范简介

辞赋精选

本文提供【双调】新水令_冬怨梅花一原文,【双调】新水令_冬怨梅花一翻译,【双调】新水令_冬怨梅花一赏析,【双调】新水令_冬怨梅花一拼音版,张弘范简介