【双调】新水令_一春常费买拼音版

作者:景元启 朝代:元朝
【双调】新水令_一春常费买原文
一春常费买花钱,锦营中惯曾游遍。酒斟金叵罗,人伴玉婵娟。急管繁弦,
高楼上恣欢宴。
 【驻马听】骄马吟鞭,我是个酒社诗坛小状元。舞裙歌扇,伴着个风花雪月
玉天仙。我把紫霜毫书满碧云笺,他撮着泥金袖绣彻红绒线。正当年,一团儿娇
艳堪人羡。
 【雁儿落】蛾眉翡翠钿,玉腕黄金钏。酥胸兰麝香,檀口丁香煎。
 【德胜令】因此上典卖了洛阳田,重建座丽春园。安排下剪雪裁冰句,准备
着尤云雨言。床边,放一卷崔氏春秋传。窗前,横一幅双生风月篇。
 【川拨掉】拚了个吃昏拳,怕甚么咽顽涎。割舍了铜斗儿家缘,铁板儿似盘
缠。便日用三千,我其实少不得个娇滴滴玉人儿过遣,怕的是独自眠。
 【七弟兄】我这里告天:可怜,教我永团圆!原天公与我行方便,地连枝产
朵并头连,天比翼生对双飞燕。
 【梅花酒】到春来景物妍,簪杏鬟鬟蝉,拾翠步金莲,听鸟并香肩。到夏来
携手上采莲船,瓜初剖水晶丸,酒新泛蓿砂煎,鱼旋打锦鳞鲜。
 【收江南】呀!到秋来看四围红叶满山川,两行翠袖画堂前,看一轮明月照
天边。到冬来雪花儿满天,蒸羊羔美酒庆丰年。
 【尾声】四时独占风流选,百年遂却于飞愿。常言道女貌郎才,恨惹情牵。
将一对美满姻缘,万载千秋教人做笑话儿演。

【双调】新水令_一春常费买拼音版
yī chūn cháng fèi mǎi huā qián ,jǐn yíng zhōng guàn céng yóu biàn 。jiǔ zhēn jīn pǒ luó ,rén bàn yù chán juān 。jí guǎn fán xián ,
gāo lóu shàng zì huān yàn 。
 【zhù mǎ tīng 】jiāo mǎ yín biān ,wǒ shì gè jiǔ shè shī tán xiǎo zhuàng yuán 。wǔ qún gē shàn ,bàn zhe gè fēng huā xuě yuè
yù tiān xiān 。wǒ bǎ zǐ shuāng háo shū mǎn bì yún jiān ,tā cuō zhe ní jīn xiù xiù chè hóng róng xiàn 。zhèng dāng nián ,yī tuán ér jiāo
yàn kān rén xiàn 。
 【yàn ér luò 】é méi fěi cuì diàn ,yù wàn huáng jīn chuàn 。sū xiōng lán shè xiāng ,tán kǒu dīng xiāng jiān 。
 【dé shèng lìng 】yīn cǐ shàng diǎn mài le luò yáng tián ,zhòng jiàn zuò lì chūn yuán 。ān pái xià jiǎn xuě cái bīng jù ,zhǔn bèi
zhe yóu yún yǔ yán 。chuáng biān ,fàng yī juàn cuī shì chūn qiū chuán 。chuāng qián ,héng yī fú shuāng shēng fēng yuè piān 。
 【chuān bō diào 】pīn le gè chī hūn quán ,pà shèn me yān wán xián 。gē shě le tóng dòu ér jiā yuán ,tiě bǎn ér sì pán
chán 。biàn rì yòng sān qiān ,wǒ qí shí shǎo bú dé gè jiāo dī dī yù rén ér guò qiǎn ,pà de shì dú zì mián 。
 【qī dì xiōng 】wǒ zhè lǐ gào tiān :kě lián ,jiāo wǒ yǒng tuán yuán !yuán tiān gōng yǔ wǒ háng fāng biàn ,dì lián zhī chǎn
duǒ bìng tóu lián ,tiān bǐ yì shēng duì shuāng fēi yàn 。
 【méi huā jiǔ 】dào chūn lái jǐng wù yán ,zān xìng huán huán chán ,shí cuì bù jīn lián ,tīng niǎo bìng xiāng jiān 。dào xià lái
xié shǒu shàng cǎi lián chuán ,guā chū pōu shuǐ jīng wán ,jiǔ xīn fàn xu shā jiān ,yú xuán dǎ jǐn lín xiān 。
 【shōu jiāng nán 】ya !dào qiū lái kàn sì wéi hóng yè mǎn shān chuān ,liǎng háng cuì xiù huà táng qián ,kàn yī lún míng yuè zhào
tiān biān 。dào dōng lái xuě huā ér mǎn tiān ,zhēng yáng gāo měi jiǔ qìng fēng nián 。
 【wěi shēng 】sì shí dú zhàn fēng liú xuǎn ,bǎi nián suí què yú fēi yuàn 。cháng yán dào nǚ mào láng cái ,hèn rě qíng qiān 。
jiāng yī duì měi mǎn yīn yuán ,wàn zǎi qiān qiū jiāo rén zuò xiào huà ér yǎn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

景元启的诗

《【双调】新水令_一春常费买》 《【南吕】香罗带 四季题情》 《【双调】得胜令_一见话相投》 《【双调】殿前欢 自乐》 《【中吕】上小楼 客情》

景元启简介

辞赋精选

本文提供【双调】新水令_一春常费买原文,【双调】新水令_一春常费买翻译,【双调】新水令_一春常费买赏析,【双调】新水令_一春常费买拼音版,景元启简介