代书诗一百韵寄微之拼音版

作者:白居易 朝代:唐朝
代书诗一百韵寄微之原文
忆在贞元岁,初登典校司。 身名同日授,心事一言知。[1] 肺腑都无隔,形骸两不羁。 疏狂属年少,闲散为官卑。 分定金兰契,言通药石规。 交贤方汲汲,友直每偲偲。 有月多同赏,无杯不共持。 秋风拂琴匣,夜雪卷书帷。 高上慈恩塔,幽寻皇子陂。 唐昌玉蕊会,崇敬牡丹期。[2] 笑劝迂辛酒,闲吟短李诗。[3] 儒风爱敦质,佛理尚玄师。[4] 度日曾无闷,通宵靡不为。 双声联律句,八面对宫棋。[5] 往往游三省,腾腾出九逵。 寒销直城路,春到曲江池。 树暖枝条弱,山晴彩翠奇。 峰攒石绿点,柳宛曲尘丝。 岸草烟铺地,园花雪压枝。 早光红照耀,新溜碧逶迤。 幄幕侵堤布,盘筵占地施。 征伶皆绝艺,选伎悉名姬。 铅粉凝春态,金钿耀水嬉。 风流夸堕髻,时世斗啼眉。[6] 密坐随欢促,华樽逐胜移。 香飘歌袂动,翠落衫钗遗。 筹插红螺碗,觥飞白玉卮。 打嫌调笑易,饮讶卷波迟。[7] 残席喧哗散,归鞍酩酊骑。 酡颜乌帽侧,醉袖玉鞭垂。 紫陌传钟鼓,红尘塞路歧。 几时曾暂别?何处不相随? 茌苒星霜换,回还节候催。 两衙多请假,三考欲成资。 运启千年圣,天成万物宜。 皆当少壮日,同惜盛明时。 光景嗟虚掷,云霄窃暗窥。 攻文朝矻矻,讲学夜孜孜。 策目穿如札[8],毫锋锐若锥。[9] 繁张获鸟网,坚守钓鱼坻。[10] 并受夔龙荐,齐陈晁董词。 万言经济略,三策太平基。 中第争无敌,专场战不疲。 辅车排胜阵,掎角搴降旗。[11] 双阙纷容卫,千僚俨等衰。[12] 恩随紫泥降,名向白麻披。 既在高科选,还从好爵縻。 东垣君谏诤,西邑我驱驰。[13] 在喜登乌府,多惭侍赤墀。[14] 官班分内外,游处遂参差。 每列鹓鸾序,偏瞻獬豸姿。 简威霜凛冽,衣彩绣葳蕤。 正色摧强御,刚肠嫉喔咿。 常憎持禄位,不拟保妻儿。 养勇期除恶,输忠在灭私。 下鞲惊燕雀,当道慑狐狸。 南国人无怨,东台吏不欺。[15] 理冤多定国,切谏甚辛毗。 造次行于是,平生志在兹。 道将心共直,言与行兼危。 水暗波翻覆,山藏路险巇。 未为明主识,已被幸臣疑。 木秀遭风折,兰芳遇霰萎。[16] 千钧势易压,一柱力难搘。[17] 腾口因成痏,吹毛遂得疵。 忧来吟贝锦,谪去咏江蓠。 邂逅尘中遇,殷勤马上辞。 贾生离魏阙,王粲向荆夷。 水过清源寺,山经绮季祠。 心摇汉皋佩,泪堕岘山碑。[18] 驿路缘云际,城楼枕水湄。 思乡多绕泽,望阙独登陴。 林晚青萧索,江平绿渺弥。 野秋鸣蟋蟀,沙冷聚鸬鹚。 官舍黄茅屋,人家苦竹篱。 白醪充夜酌,红粟备晨炊。 寡鹤摧风翮,鳏鱼失水鳍。 暗雏啼渴旦,凉叶堕相思。[19] 一点寒灯灭,三声晓角吹。 蓝衫经雨故,骢马卧霜羸。 念涸谁濡沫?嫌醒自啜醴。 耳垂无伯乐,舌在有张仪。 负气冲星剑,倾心向日葵。 金言自销铄,玉性肯磷缁? 伸屈须看蠖,穷通莫问龟。 定知身是患,当用道为医。 想子今如彼,嗟予独在斯。 无憀当岁杪,有梦到天涯。 坐阻连襟带,行乖接履綦。 润销衣上雾,香散室中芝。 念远缘迁贬,惊时为别离。 素书三往复,明月七盈亏。[20] 旧里非难到,余欢不可追。 树依兴善老,草傍静安衰。[21] 前事思如昨,中怀写向谁? 北村寻古柏,南宅访辛夷。[22] 此日空搔首,何人共解颐? 病多知夜永,年长觉秋悲。 不饮长如醉,加餐亦似饥。[23] 狂吟一千字,因使寄微之。
代书诗一百韵寄微之拼音版
yì zài zhēn yuán suì ,chū dēng diǎn xiào sī 。 shēn míng tóng rì shòu ,xīn shì yī yán zhī 。[1] fèi fǔ dōu wú gé ,xíng hái liǎng bú jī 。 shū kuáng shǔ nián shǎo ,xián sàn wéi guān bēi 。 fèn dìng jīn lán qì ,yán tōng yào shí guī 。 jiāo xián fāng jí jí ,yǒu zhí měi cāi cāi 。 yǒu yuè duō tóng shǎng ,wú bēi bú gòng chí 。 qiū fēng fú qín xiá ,yè xuě juàn shū wéi 。 gāo shàng cí ēn tǎ ,yōu xún huáng zǐ bēi 。 táng chāng yù ruǐ huì ,chóng jìng mǔ dān qī 。[2] xiào quàn yū xīn jiǔ ,xián yín duǎn lǐ shī 。[3] rú fēng ài dūn zhì ,fó lǐ shàng xuán shī 。[4] dù rì céng wú mèn ,tōng xiāo mí bú wéi 。 shuāng shēng lián lǜ jù ,bā miàn duì gōng qí 。[5] wǎng wǎng yóu sān shěng ,téng téng chū jiǔ kuí 。 hán xiāo zhí chéng lù ,chūn dào qǔ jiāng chí 。 shù nuǎn zhī tiáo ruò ,shān qíng cǎi cuì qí 。 fēng zǎn shí lǜ diǎn ,liǔ wǎn qǔ chén sī 。 àn cǎo yān pù dì ,yuán huā xuě yā zhī 。 zǎo guāng hóng zhào yào ,xīn liū bì wēi yǐ 。 wò mù qīn dī bù ,pán yàn zhàn dì shī 。 zhēng líng jiē jué yì ,xuǎn jì xī míng jī 。 qiān fěn níng chūn tài ,jīn diàn yào shuǐ xī 。 fēng liú kuā duò jì ,shí shì dòu tí méi 。[6] mì zuò suí huān cù ,huá zūn zhú shèng yí 。 xiāng piāo gē mèi dòng ,cuì luò shān chāi yí 。 chóu chā hóng luó wǎn ,gōng fēi bái yù zhī 。 dǎ xián diào xiào yì ,yǐn yà juàn bō chí 。[7] cán xí xuān huá sàn ,guī ān mǐng dǐng qí 。 tuó yán wū mào cè ,zuì xiù yù biān chuí 。 zǐ mò chuán zhōng gǔ ,hóng chén sāi lù qí 。 jǐ shí céng zàn bié ?hé chù bú xiàng suí ? chí rǎn xīng shuāng huàn ,huí hái jiē hòu cuī 。 liǎng yá duō qǐng jiǎ ,sān kǎo yù chéng zī 。 yùn qǐ qiān nián shèng ,tiān chéng wàn wù yí 。 jiē dāng shǎo zhuàng rì ,tóng xī shèng míng shí 。 guāng jǐng jiē xū zhì ,yún xiāo qiè àn kuī 。 gōng wén cháo kū kū ,jiǎng xué yè zī zī 。 cè mù chuān rú zhá [8],háo fēng ruì ruò zhuī 。[9] fán zhāng huò niǎo wǎng ,jiān shǒu diào yú dǐ 。[10] bìng shòu kuí lóng jiàn ,qí chén cháo dǒng cí 。 wàn yán jīng jì luè ,sān cè tài píng jī 。 zhōng dì zhēng wú dí ,zhuān chǎng zhàn bú pí 。 fǔ chē pái shèng zhèn ,jǐ jiǎo qiān jiàng qí 。[11] shuāng què fēn róng wèi ,qiān liáo yǎn děng shuāi 。[12] ēn suí zǐ ní jiàng ,míng xiàng bái má pī 。 jì zài gāo kē xuǎn ,hái cóng hǎo jué mí 。 dōng yuán jun1 jiàn zhèng ,xī yì wǒ qū chí 。[13] zài xǐ dēng wū fǔ ,duō cán shì chì chí 。[14] guān bān fèn nèi wài ,yóu chù suí cān chà 。 měi liè yuān luán xù ,piān zhān xiè zhì zī 。 jiǎn wēi shuāng lǐn liè ,yī cǎi xiù wēi ruí 。 zhèng sè cuī qiáng yù ,gāng cháng jí wō yī 。 cháng zēng chí lù wèi ,bú nǐ bǎo qī ér 。 yǎng yǒng qī chú è ,shū zhōng zài miè sī 。 xià gōu jīng yàn què ,dāng dào shè hú lí 。 nán guó rén wú yuàn ,dōng tái lì bú qī 。[15] lǐ yuān duō dìng guó ,qiē jiàn shèn xīn pí 。 zào cì háng yú shì ,píng shēng zhì zài zī 。 dào jiāng xīn gòng zhí ,yán yǔ háng jiān wēi 。 shuǐ àn bō fān fù ,shān cáng lù xiǎn xī 。 wèi wéi míng zhǔ shí ,yǐ bèi xìng chén yí 。 mù xiù zāo fēng shé ,lán fāng yù xiàn wěi 。[16] qiān jun1 shì yì yā ,yī zhù lì nán zhī 。[17] téng kǒu yīn chéng yòu ,chuī máo suí dé cī 。 yōu lái yín bèi jǐn ,zhé qù yǒng jiāng lí 。 xiè hòu chén zhōng yù ,yīn qín mǎ shàng cí 。 jiǎ shēng lí wèi què ,wáng càn xiàng jīng yí 。 shuǐ guò qīng yuán sì ,shān jīng qǐ jì cí 。 xīn yáo hàn gāo pèi ,lèi duò xiàn shān bēi 。[18] yì lù yuán yún jì ,chéng lóu zhěn shuǐ méi 。 sī xiāng duō rào zé ,wàng què dú dēng pí 。 lín wǎn qīng xiāo suǒ ,jiāng píng lǜ miǎo mí 。 yě qiū míng xī shuài ,shā lěng jù lú cí 。 guān shě huáng máo wū ,rén jiā kǔ zhú lí 。 bái láo chōng yè zhuó ,hóng sù bèi chén chuī 。 guǎ hè cuī fēng hé ,guān yú shī shuǐ qí 。 àn chú tí kě dàn ,liáng yè duò xiàng sī 。[19] yī diǎn hán dēng miè ,sān shēng xiǎo jiǎo chuī 。 lán shān jīng yǔ gù ,cōng mǎ wò shuāng léi 。 niàn hé shuí rú mò ?xián xǐng zì chuò lǐ 。 ěr chuí wú bó lè ,shé zài yǒu zhāng yí 。 fù qì chōng xīng jiàn ,qīng xīn xiàng rì kuí 。 jīn yán zì xiāo shuò ,yù xìng kěn lín zī ? shēn qū xū kàn huò ,qióng tōng mò wèn guī 。 dìng zhī shēn shì huàn ,dāng yòng dào wéi yī 。 xiǎng zǐ jīn rú bǐ ,jiē yǔ dú zài sī 。 wú liáo dāng suì miǎo ,yǒu mèng dào tiān yá 。 zuò zǔ lián jīn dài ,háng guāi jiē lǚ qí 。 rùn xiāo yī shàng wù ,xiāng sàn shì zhōng zhī 。 niàn yuǎn yuán qiān biǎn ,jīng shí wéi bié lí 。 sù shū sān wǎng fù ,míng yuè qī yíng kuī 。[20] jiù lǐ fēi nán dào ,yú huān bú kě zhuī 。 shù yī xìng shàn lǎo ,cǎo bàng jìng ān shuāi 。[21] qián shì sī rú zuó ,zhōng huái xiě xiàng shuí ? běi cūn xún gǔ bǎi ,nán zhái fǎng xīn yí 。[22] cǐ rì kōng sāo shǒu ,hé rén gòng jiě yí ? bìng duō zhī yè yǒng ,nián zhǎng jiào qiū bēi 。 bú yǐn zhǎng rú zuì ,jiā cān yì sì jī 。[23] kuáng yín yī qiān zì ,yīn shǐ jì wēi zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白居易的诗词大全 白居易的代表作 写过的诗词

《朝归书寄元八》 《北亭独宿》 《晚秋有怀郑中旧隐》 《晏坐闲吟》 《答元郎中、杨员外喜乌见寄(四十四字成)》 《闻乐感邻》 《池畔二首》 《感兴二首》 《雪中即事答微之》 《对酒有怀寄李十九郎中》 《华阳观桃花时招李六拾遗饮》 《如梦令》 《杨柳枝(依依袅袅复青青)》 《和韦庶子远坊赴宴未夜先归之作兼呈裴员外》 《咏兴五首。小庭亦有月》 《招山僧》 《秋热》 《叹元九》 《岁暮夜长病中灯下闻卢尹夜宴以诗戏之且为来日张本也》 《予以长庆二年冬十月到杭州明年秋九月始与范…遂留绝句》 《送后集往庐山东林寺,兼寄云皋上人》 《秦中吟十首。重赋(一作无名税)》 《和梦得洛中早春见赠七韵》 《曲江独行(自此后在翰林时作)》 《舟中李山人访宿》 《琴酒》 《忆江柳》 《买花》 《正月十五日夜月》 《叹鲁二首》 《贺雨》 《问江南物》 《闲眠》 《上香炉峰》 《大林寺桃花》 《七年元日对酒五首》 《予与故刑部李侍郎早结道友以药术为事…旧游因贻同志》 《空闺怨》 《听弹古渌水(琴曲名)》 《宴桃源(落月西窗惊起)》 《和张十八秘书谢裴相公寄马》 《老病幽独,偶吟所怀》 《咏身》 《题崔使君新楼》 《放言五首(赠君一法决狐疑)》 《酬令狐相公春日寻花见寄六韵》 《感白莲花》 《早饮醉中除河南尹敕到》 《残酌晚餐》 《题诗屏风绝句》 《寄皇甫宾客》 《王昭君二首(时年十七)》 《对酒劝令公开春游宴》 《朝回游城南》 《废琴》 《自宾客迁太子少傅分司》 《钱虢州以三堂绝句见寄,因以本韵和之》 《香山避暑二绝》 《酬微之夸镜湖》 《秦中吟十首。轻肥(一作江南旱)》 《急乐世》 《晓上天津桥闲望偶逢卢郎中、张员外携酒同倾》 《闲居贫活计》 《和钱员外青龙寺上方望旧山》 《早发楚城驿》 《读张籍古乐府》 《同李十一醉忆元九》 《牡丹芳》 《春忆二林寺旧游,因寄朗、满、晦三上人》 《答山侣》 《立秋夕有怀梦得》 《盩厔县北楼望山(自此后诗为畿尉时作)》 《府酒五绝。辨味》 《舟行(江州路上作)》 《西湖晚归回望孤山寺赠诸客》 《题平泉薛家雪堆庄》 《府酒五绝。招客》 《春尽劝客酒》 《玩迎春花赠杨郎中》 《杂曲歌辞。急乐世》 《病中多雨逢寒食》 《郭虚舟相访》 《从龙潭寺至少林寺题赠同游者》 《答次休上人》 《百日假满》 《舟行阻风,寄李十一舍人》 《李都尉古剑》 《赠悼怀太子挽歌辞二首(奉诏撰进)》 《苏州柳》 《早春题少室东岩》 《八月十五日夜同诸客玩月》 《寄黔州马常侍》 《惜玉蕊花,有怀集贤王校书起》 《赠皇甫庶子》 《出山吟》 《又答贺客》 《白云期(黄石岩下作)》 《池鹤八绝句。乌赠鹤》 《杨柳枝词》 《彭蠡湖晚归》

白居易简介

白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同为新乐府运动的倡导者和中坚,主张「文章合为时而著,歌诗合为事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,为千古绝唱。白诗语言通俗,深入浅出,平易自然,不露雕琢痕迹。其诗刻画人物,形象鲜明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修张先杨慎,都极为赞赏。

本文提供代书诗一百韵寄微之原文,代书诗一百韵寄微之翻译,代书诗一百韵寄微之赏析,代书诗一百韵寄微之拼音版,白居易简介