北风夜卷赤亭口,一夜天山雪更厚上一句 下一句

出自唐朝岑参的《天山雪歌送萧治归京
原文翻译:
天山雪云常不开,千峰万岭雪崔嵬。
北风夜卷赤亭口,一夜天山雪更厚
能兼汉月照银山,复逐胡风过铁关。
交河城边鸟飞绝,轮台路上马蹄滑。
晻霭寒氛万里凝,阑干阴崖千丈冰。
将军狐裘卧不暖,都护宝刀冻欲断。
正是天山雪下时,送君走马归京师。
雪中何以赠君别,惟有青青松树枝。
天山雪歌送萧治归京拼音版
tiān shān xuě yún cháng bú kāi ,qiān fēng wàn lǐng xuě cuī wéi 。
běi fēng yè juàn chì tíng kǒu ,yī yè tiān shān xuě gèng hòu
néng jiān hàn yuè zhào yín shān ,fù zhú hú fēng guò tiě guān 。
jiāo hé chéng biān niǎo fēi jué ,lún tái lù shàng mǎ tí huá 。
ǎn ǎi hán fēn wàn lǐ níng ,lán gàn yīn yá qiān zhàng bīng 。
jiāng jun1 hú qiú wò bú nuǎn ,dōu hù bǎo dāo dòng yù duàn 。
zhèng shì tiān shān xuě xià shí ,sòng jun1 zǒu mǎ guī jīng shī 。
xuě zhōng hé yǐ zèng jun1 bié ,wéi yǒu qīng qīng sōng shù zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

岑参的诗词大全

《陕州月城楼送辛判官入奏》 《题苜蓿峰寄家人》 《郊行寄杜位》 《碛西头送李判官入京》 《过梁州奉赠张尚书大夫公》 《水亭送刘颙使还归节度(得低字)》 《奉送李宾客荆南迎亲》 《行军九日思长安故园(强欲登高去)》 《晚发五渡》 《寻巩县南李处士别业》 《送四镇薛侍御东归》 《陪群公龙冈寺泛舟(得盘字)》 《登北庭北楼,呈幕中诸公》 《青山峡口泊舟怀狄侍御》 《题观楼》 《虢州西山亭子送范端公(得浓字)》 《题华严寺瑰公禅房》 《暮春虢州东亭送李司马归扶风别庐》 《送楚丘麹少府赴官》 《送人赴安西》 《赵将军歌》 《敷水歌,送窦渐入京》 《敬酬杜华淇上见赠,兼呈熊曜》 《使君席夜送严河南赴长水(得时字)》 《题三会寺苍颉造字台》 《东归发犍为,至泥谿舟中作》 《敦煌太守后庭歌》 《西蜀旅舍春叹,寄朝中故人呈狄评事》 《春日醴泉杜明府承恩五品宴席上赋诗》 《自潘陵尖还少室居止,秋夕凭眺》 《奉送李太保兼御史大夫充渭北节度使(即太尉光弼弟)》 《武威送刘单判官赴安西行营,便呈高开府》 《咏郡斋壁画片云(得归字)》 《送弘文李校书往汉南拜亲》 《夏初醴泉南楼送太康颜少府》 《春兴思南山旧庐,招柳建正字》 《先主武侯庙》 《送裴校书从大夫淄川觐省》 《送王著作赴淮西幕府》 《江上春叹》 《山房春事二首》 《初过陇山途中,呈宇文判官》 《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》 《严君平卜肆》 《暮秋山行》 《虢州酬辛侍御见赠》 《虢州卧疾,喜刘判官相过水亭》 《江上阻风雨》 《醉戏窦子美人》 《尹相公京兆府中棠树降甘露诗》 《题山寺僧房》 《送郭仆射节制剑南》 《送宇文舍人出宰元城(得阳字)》 《送杜佐下第归陆浑别业》 《范公丛竹歌》 《入蒲关先寄秦中故人》 《送费子归武昌》 《送江陵黎少府》 《送张直公归南郑拜省》 《和祠部王员外雪后早朝即事》 《与高适薛据同登慈恩寺浮图》 《崔驸马山池重送宇文明府(得苗字)》 《寄青城龙谿奂道人》 《送崔员外入秦因访故园》 《蜀葵花歌》 《故仆射裴公挽歌三首》 《梁州陪赵行军龙冈寺北庭泛舟宴王侍御(得长字)》 《晦日陪侍御泛北池》 《陪使君早春西亭送王赞府赴选(得归字)》 《登嘉州凌云寺作》 《送刘郎将归河东(同用边字)》 《送许员外江外置常平仓》 《题李士曹厅壁画度雨云歌》 《东归晚次潼关怀古》 《醉题匡城周少府厅壁》 《至大梁却寄匡城主人》 《精卫》 《西河郡太原守张夫人挽歌》 《闻崔十二侍御灌口夜宿报恩寺》 《走马川行奉送出师西征 / 走马川行奉送封大夫出师西征》 《银山碛西馆》 《北庭西郊候封大夫受降回军献上》 《送王伯伦应制授正字归》 《早秋与诸子登虢州西亭观眺》 《与鄠县群官泛渼陂》 《送绵州李司马秩满归京,因呈李兵部》 《登古邺城》 《送许子擢第归江宁拜亲,因寄王大昌龄》 《送秘省虞校书赴虞乡丞》 《终南云际精舍寻法澄上人不遇归高冠东潭石淙…贻友人》 《虢州南池候严中丞不至》 《函谷关歌,送刘评事使关西》 《走马川行奉送封大夫出师西征(君不见走马川)》 《宿华阴东郭客舍忆阎防》 《上嘉州青衣山中峰,题惠净上人幽居,寄兵部杨郎中》 《宿岐州北郭严给事别业》 《南池夜宿,思王屋青萝旧斋》 《送李司谏归京(得长字)》 《汉上题韦氏庄》 《宿关西客舍寄东山严、许二山人时天宝初…见有高道举征》

天山雪歌送萧治归京鉴赏

  这是一首赞美天山雪的诗歌。全诗可分为三个部分,开始四句,概括地写天山雪景之壮观,从高空的雪云,到半空的雪岭。雪云凝集,终日不开,使人想见,天山之雪天上来,绵延无尽。“千峰万岭雪崔嵬”,形象地表现出天山雪景的壮阔,耸立云霄,连绵宽广。这里,明写雪山,实咏白雪,因此说“雪崔嵬”,而不说山崔嵬,不是山使雪厚,而是雪使山高。这两句写出了天山雪的静态庄严。接下去,写天山雪的动态威势:“北风夜卷赤亭口,一夜天山雪更厚。”天山雪已崔嵬高耸,却还在不断增高加厚。北风入雪,造成天山雪景风雪交加的气势,气氛更为强烈,为第二部分具体叙述天山雪的特色作了充分的铺垫。

  写天山雪的特色,仅用了八句,写出了雪的光华,写出了雪带来的严寒。白雪光华亮如明月,一句“能兼汉月照银山”,足以炫人眼目,更何况是汉家之月。“复逐胡风过铁关”,天山雪,不但光华照人,更兼呼呼有声,真是有声有色。奇寒是天山雪突出的特色,接下去六句,用夸张手法,由外及内,从各个角度叙写天山雪的奇寒。两河相交之处,水草肥美,本是鸟儿乐栖喜游之所,此时却因畏惧奇寒而绝迹;安西都护府所在地轮台,驰道宽平,马儿在上面可以疾步如飞的,此时却因积雪成冰,马蹄踏上打滑而寸步难行;云雾和空气,往日是飘浮流动的,如今也已冷冻凝结;而那崇山峻岭的背阴处,挂上了千丈冰凌。将军身上的狐皮大袄,皮厚毛丰,该是很暖和的了,可将军蜷缩着身子躺着,冷得难耐;都护的佩刀多么坚硬,也几乎被奇寒冷冻而折断。这六句诗,写雪而不见雪,只抓住在雪的世界中的几件实物:飞鸟、马蹄、晻霭、阴崖、狐裘和宝刀;加以烘托映衬,使人如临其境、如见其形。

  第三部分四句诗,写珍惜友情,依依难舍。细细体味,仍是处处有雪。送别时间,是大雪纷扬之时;赠送的礼物,是傲雪松枝。这一句“惟有青青松树枝”,意味甚浓,可以想见诗人此时此地的心境:为了国家和百姓的安宁,戍边将士离开温暖的家,来到冰天雪地之中,时而坚守阵地,时而驰骋疆场,其凛凛英姿岂不恰似傲雪迎风的碧绿松枝!边塞奇寒是难以忍耐的,戍边将士,却乐在其中。诵读全诗,有寒气彻骨,却热血沸腾,无怨天尤人之意,有保国安民之情。

岑参简介

岑参(715-770),南阳(今属河南)人。天宝进士,曾随高仙芝到安西、威武,后又往来于北庭、轮台间。官至嘉州刺史,卒于成都。长于七言歌行。所作善于描绘塞上风光和战争景象;气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如。有《岑嘉州诗集》。

名句类别

四季」 「天气

编者注:本文提供了北风夜卷赤亭口,一夜天山雪更厚上一句下一句 前一句后一句,天山雪歌送萧治归京拼音版 岑参简介。