渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓上一句 下一句

出自唐朝杜甫的《岁晏行
原文翻译:
岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中。
渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓
去年米贵阙军食,今年米贱大伤农。
高马达官厌酒肉,此辈杼轴茅茨空。
楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。
况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。
往日用钱捉私铸,今许铅锡和青铜。
刻泥为之最易得,好恶不合长相蒙。
万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?
岁晏行拼音版
suì yún mù yǐ duō běi fēng ,xiāo xiāng dòng tíng bái xuě zhōng 。
yú fù tiān hán wǎng gǔ dòng ,mò yáo shè yàn míng sāng gōng
qù nián mǐ guì què jun1 shí ,jīn nián mǐ jiàn dà shāng nóng 。
gāo mǎ dá guān yàn jiǔ ròu ,cǐ bèi zhù zhóu máo cí kōng 。
chǔ rén zhòng yú bú zhòng niǎo ,rǔ xiū wǎng shā nán fēi hóng 。
kuàng wén chù chù yù nán nǚ ,gē cí rěn ài hái zū yōng 。
wǎng rì yòng qián zhuō sī zhù ,jīn xǔ qiān xī hé qīng tóng 。
kè ní wéi zhī zuì yì dé ,hǎo è bú hé zhǎng xiàng méng 。
wàn guó chéng tóu chuī huà jiǎo ,cǐ qǔ āi yuàn hé shí zhōng ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

杜甫的诗词大全

《晚出左掖》 《法镜寺》 《过南岳入洞庭湖》 《秋雨叹三首》 《悲秋》 《过南邻朱山人水亭》 《八月十五夜月二首》 《奉送王信州崟北归》 《释闷》 《成都府》 《涪江泛舟送韦班归京(得山字)》 《秋兴八首·其一》 《信行远修水筒(引水筒)》 《凭孟仓曹将书觅土娄旧庄》 《房兵曹胡马》 《燕子来舟中作》 《送王侍御往东川,放生池祖席》 《不见》 《草阁》 《赠献纳使起居田舍人(澄)》 《摇落》 《寄高三十五詹事》 《苏大侍御访江浦,赋八韵记异》 《宿府》 《后出塞五首》 《花鸭》 《绝句九首(前六首已见第十三卷中)》 《与李十二白同寻范十隐居(李白集有寻鲁城北范居士诗)》 《李司马桥了承高使君自成都回》 《宿青草湖(重湖,南青草,北洞庭)》 《日暮》 《寄杜位(顷者与位同在故严尚书幕)》 《立秋后题》 《醉时歌》 《汉州王大录事宅作》 《客亭》 《至日遣兴,奉寄北省旧阁老两院故人二首》 《谢严中丞送青城山道士乳酒一瓶》 《对雨书怀走邀许十一簿公》 《览镜呈柏中丞》 《五盘(七盘岭在广元县北一名五盘栈道盘曲有五重)》 《有叹》 《客夜》 《潼关吏》 《赤霄行》 《又示两儿》 《狂夫》 《新安吏》 《宴胡侍御书堂(李尚书之芳、郑秘监审同集归字韵)》 《雨晴》 《太平寺泉眼》 《棕拂子》 《重题》 《朱凤行》 《望岳三首·其三》 《送许八拾遗归江宁觐省甫昔时尝客游此县…图样志诸篇末》 《龙门(即伊阙)》 《述怀一首(此已下自贼中窜归凤翔作)》 《枯楠》 《潼关吏》 《送李功曹之荆州充郑侍御判官重赠》 《火》 《复愁十二首》 《月圆》 《倦夜(吴曾《漫录》云:顾陶《类编》题作倦秋夜)》 《雨不绝》 《昼梦》 《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》 《夏夜李尚书筵送宇文石首赴县联句》 《垂老别》 《双燕》 《雨不绝》 《简吴郎司法》 《八阵图》 《题李尊师松树障子歌》 《续得观书,迎就当阳居止,正月中旬定出三峡》 《咏怀古迹五首·其四》 《萧八明府实处觅桃栽》 《绝句二首·其二》 《因许八奉寄江宁旻上人》 《秦州杂诗二十首》 《贫交行》 《高都护骢马行(高仙芝开元末为安西副都护)》 《别房太尉墓》 《古柏行》 《秋笛》 《西阁三度期大昌严明府同宿不到》 《奉送二十三舅录事之摄郴州》 《陪李金吾花下饮》 《入乔口(长沙北界)》 《登白马潭》 《悲陈陶》 《枯棕》 《春宿左省》 《燕子来舟中作》 《送樊二十三侍御赴汉中判官》 《存殁口号二首》 《有感五首》 《春望》 《李监宅》

岁晏行译文及注释

译文  年终时候遍地飒飒北风,潇湘洞庭在白皑皑的飞雪中。天寒冻结了渔父的鱼网,莫徭人射雁拉响桑弓。去年米贵军粮缺乏,今年米贱却严重地伤农。骑着大马的达官贵人吃厌酒肉,百姓穷得织机、茅屋都扫空。楚人喜欢鱼虾不愿吃鸟肉,你们不要白白杀害南飞的孤鸿。何况听说处处卖儿卖女,来偿还租庸。过去用钱严禁私人熔铸,今天竟允许铅锡中掺和青铜。刻泥的钱模最容易取得,但不应让好钱坏钱长时欺蒙!各地城头都在吹起号角,这样哀怨的曲调几时才能告终?

注释①云、矣:都是语气助词,无意义。岁暮:年末,指诗题所言的岁晏。②莫徭:湖南的一个少数民族。《隋书·地理志下》记载,莫徭善于射猎,因其先祖有功,常免征役。刘禹锡有《连州腊日观莫徭猎西山》诗。鸣:弓开有声。桑弓:桑木作的弓。③阙军食:据《唐书·代宗纪》记载,大历二年(767)十月,朝廷令百官、京城士庶出钱助军,减京官职田三分之一,以补给军粮。这句是说米贵是由于朝廷赋税的繁重引起的。④高马:指高头大马。达官:指显达之官。厌:同“餍”,饱食。《孟子》:“良人出,则必餍酒肉而后反。”此辈:即上渔民、莫徭的猎人们。杼柚:织布机。茅茨:草房。这两句是说骑着高头大马的达官显贵们饱食酒肉,而贫穷人民的一切却被剥削的干干净净。⑤楚人重鱼:《风俗通》:“吴楚之人嗜鱼盐,不重禽兽之肉。”⑥汝:指莫徭。鸿:大雁,这里代指飞禽。这两句是说楚人不喜食禽兽之肉,即使莫徭射猎到飞禽也换不到多少钱,只是白白射杀了南飞的大雁,也不利于改变自己贫穷的命运。⑦鬻(yù):出卖。男女:即儿女。⑧割慈忍爱:指出卖儿女。还:交纳。租庸:唐时赋税制度有租、庸、调三种,租是交纳粮食,调是交纳绢绫麻,庸是服役。这里代指一切赋税。⑨私铸:即私家铸钱。⑩刻泥:用胶泥刻制铁模。这句是说你们何不干脆用泥巴作钱来欺骗人民,这样岂不是更容易得到好处吗?好恶:好钱和恶钱,即官钱和私钱。不合:不应当。是说应当及时禁绝私铸恶钱,不使好钱和恶钱长相欺骗,同时通用。万国:普天之下。此曲:指画角之声,也指他自己所作的这首《岁晏行》。

岁晏行鉴赏

  安史之乱以后,唐朝时局仍一片混乱。藩镇割据,军阀混战,苛捐杂税,名目繁多,百姓灾难深重。公元768年(唐代宗大历三年)春,杜甫已五十七岁,携家人从夔州(今四川奉节)出三峡,这年冬天(题中“岁晏”即岁暮)来到岳州(今湖南岳阳),作此诗以记途中见闻。

  全诗前四层各四句,末用二句作结,共五层。“岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪(一作云)中。”首句承题,点明时令节候。“潇湘洞庭”,点出诗人行经之地。一年将尽,北风呼啸,潇湘二水、洞庭湖上,雪花纷纷扬扬。诗歌开篇就勾勒出一幅天寒地冻、惨淡惨冷的背景。写岁晏景事,为全诗写时事创造气氛。“渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓。”罟,即网。莫徭,《隋书·地理志》下载:长沙郡杂有夷蜑,名曰莫徭,自言其先祖有功,尝免征役,故以为名。刘禹锡有《连州腊日观莫徭猎》诗,足见这种少数民族长于射猎。桑弓,桑木做的弓。开弓射雁有声,故曰“鸣”。三四句直写眼前情景,渔父网冻捕不成鱼,莫摇出于无奈而射雁,既表现百姓生活艰难,也流露出诗人的悯农之情。

  “去年米贵阙军食,今年米贱太伤农。”据《旧唐书·代宗纪》记载,公元767年(大历二年)夏历十月,减京官职田三分之一充军粮。又十一月,率百官京城士庶,出钱以助军。这首诗作于公元768年冬,因此说“去年”。安史之乱平定后,随之而来的是与吐蕃作战,加之地方军阀叛乱,生产破坏,军粮不足,米价上涨,人民不堪其苦。这年眼见丰收,米价又太贱,“谷贱伤农”。“高马达官厌酒肉,此辈杼柚茅茨空。”厌,同餍,吃饱喝足。此辈,指农家夫妇。杼柚,织布机上的两个部件。茅茨,即茅草屋。高车驷马的达官贵人吃厌了酒肉,男耕女织的农民终年辛勤却一无所有,这就深刻地暴露了统治阶级的腐朽,道出了人间的不平。前四句伤穷民之渔猎者,此四句又伤穷民之耕织者,再以民生为念,令人感泣。

  “楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。”楚人,今湖南等地春秋战国时属楚,这里指湖南一带的人。《风俗通》说:“吴楚之人,嗜鱼盐,不重禽兽之肉。”所以,莫徭射雁并不能换来收入以改变穷困处境,等于白害了鸿雁生命,所以说“枉杀”。诗用“汝休”二字,有劝诫之意,语气沉郁,表现了诗人对飞鸿的同情,同时使人联想起民间“哀鸿遍野”的惨境。“割慈忍爱”是指出卖儿女。还,指缴纳。租庸,指唐王朝所实行的“租庸调”赋役制度:丁岁纳粟稻谓之租,不役者日纳绢三尺谓之庸,纳绢绫绵麻谓之调。这里所说“租庸”实际上包括了一切苛捐杂税。说鱼说鸟,直承渔父、莫徭而来;说租说庸,直承农夫、杼柚而来。前面已描写了百姓生活之苦,又“处处”迫于赋敛之困,以至卖儿鬻女。“况闻”有进层之意。这就进一步揭露了官府横征暴敛,写出剥夺者对百姓的残酷压榨已到了忍无可忍的境地。

  “往日用钱捉私铸,今许铅锡和青铜。刻泥为之最易得,好恶不合长相蒙。”唐初曾禁止私铸钱,规定“盗铸者身死,家口配没”(《旧唐书·食货志》)。天宝以后,地主商人盗铸严重,在青铜里掺和铅锡,牟取暴利。官府听之任之,所以说“今许”。“刻泥”句,旧注为“以泥为铸模”,意思是:用泥土做成钱岂不更简单,更不费成本!愤激中有讽刺,入木三分。诗人认为官府允许私铸铜钱,百姓吃亏,不该总这样长期蒙混下去。诗通过今昔对比,有力地抨击了当时朝廷政策。如此仗义执言,反映了诗人对人民疾苦深切的关注和同情。

  “万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?”万国,泛指各地。画角,古管乐器,形如竹筒,本细末大,外加彩绘,故称画角。发声哀厉高亢,军中多用以报告时辰。吹画角,指战乱不止。天下万国都在兵荒马乱中,处处城头吹起凄凉的画角。天下愈乱,百姓愈遭殃。诗的最后说:这画角的声声哀怨,要到什么时候才能停止呢?诗首从岁暮所见写起;诗末以岁暮所闻收束,表达忧乱之意,点破题旨,流露出诗人对时局的深深忧虑。杜甫擅长七古,多以时事入诗,且善于将时事注入纪行咏怀的作品中。其间,又常用简炼的语言表现极为丰富的社会内容。如“高马达官厌酒肉,此辈杼柚茅茨空”,“万国城头吹画角,此曲哀怨何时终”等,都高度地概括了封建社会两种阶级的对立和人民生活在水深火热战乱中的基本面貌,杜甫以诗入史,亦诗亦史,其思想内容的深度广度,其叙事艺术的高度成就,在我国古典诗歌中堪称首屈一指。

杜甫简介

杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵甲仓库。同年,安史之乱爆发,此时杜甫正在奉先(今陕西蒲城)探家。第二年他把家属安顿在鄜州羌村(今陕西富县境),只身投奔在灵武(今甘肃省)即位的肃宗。途中被叛军所俘,押到沦陷后的长安,这期间他亲眼目睹了叛军杀戮洗劫的暴行和百姓的苦难。直到至德二年(757)四月,他才冒险逃到肃宗临时驻地凤翔(今陕西省凤翔县),授官左拾遗。不久因疏救房琯,被贬为华州司功参军。自此他对现实政治十分失望,抛弃官职,举家西行,几经辗转,最后到了成都,在严武等人的帮助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世称「杜甫草堂」。后被严武荐为节度参谋、检校工部员外郎。严武死后,他离开了成都,全家寄居夔州(今四川奉节县)。两年后,离夔州到江陵、衡阳一带辗转流离。唐太宗大历五年(770),诗人病死在湘江的一只小船中。他的诗在艺术上以丰富多采著称,时而雄浑奔放,时而沉郁悲凉,或辞藻瑰丽,或平易质朴。他擅长律诗,又是新乐府诗体的开创者。他的诗声律和谐,选字精炼,「为人性癖耽佳句,语不惊人死不休」,正是他严谨创作态度的真实写照。在我国文学史上有「诗圣」之称。他的诗留存至今的有一千四百余首。有《杜少陵集》。

名句类别

动物」 「人物

编者注:本文提供了渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓上一句下一句 前一句后一句,岁晏行拼音版 杜甫简介。