寿酒还尝药,晨餐不荐鱼上一句 下一句

出自唐朝钱起的《送外甥怀素上人归乡侍奉
原文翻译:
释子吾家宝,神清慧有馀。能翻梵王字,妙尽伯英书。
远鹤无前侣,孤云寄太虚。狂来轻世界,醉里得真如。
飞锡离乡久,宁亲喜腊初。故池残雪满,寒柳霁烟疏。
寿酒还尝药,晨餐不荐鱼。遥知禅诵外,健笔赋闲居。
送外甥怀素上人归乡侍奉拼音版
shì zǐ wú jiā bǎo ,shén qīng huì yǒu yú 。néng fān fàn wáng zì ,miào jìn bó yīng shū 。
yuǎn hè wú qián lǚ ,gū yún jì tài xū 。kuáng lái qīng shì jiè ,zuì lǐ dé zhēn rú 。
fēi xī lí xiāng jiǔ ,níng qīn xǐ là chū 。gù chí cán xuě mǎn ,hán liǔ jì yān shū 。
shòu jiǔ hái cháng yào ,chén cān bú jiàn yú 。yáo zhī chán sòng wài ,jiàn bǐ fù xián jū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

钱起的诗词大全

《送崔十三东游》 《紫参歌》 《片玉篇》 《送田仓曹归觐》 《落第,刘拾遗相送东归》 《送武进韦明府》 《乐游原晴望上中书李侍郎》 《送李兵曹赴河中》 《蓝田溪杂咏二十二首。题南陂》 《赋得馀冰(一本题下有送人二字)》 《题延州圣僧穴》 《赠张南史》 《太子李舍人城东别业与二三文友逃暑》 《蓝田溪杂咏二十二首。石井》 《宴崔驸马玉山别业》 《送薛八谪居》 《寄郢州郎士元使君》 《蓝溪休沐,寄赵八给事》 《送褚十一澡擢第归吴觐省》 《送王使君移镇淮南》 《卧疾,答刘道士》 《题张蓝田讼堂》 《柏崖老人号无名先生男削发女黄冠自以云泉独乐命予赋诗》 《梦寻西山准上人》 《九日闲居寄登高数子》 《题苏公林亭》 《同严逸人东溪泛舟》 《送外甥怀素上人归乡侍奉》 《送丁著作佐台郡》 《送萧常侍北使》 《题玉山村叟屋壁》 《赠阙下裴舍人》 《题礼上人壁画山水》 《蓝田溪杂咏二十二首。松下雪》 《送王季友赴洪州幕下》 《送郑书记》 《晚次宿预馆》 《省中对雪寄元判官、拾遗昆季(一作寄谢舍人昆季)》 《送宋征君让官还山》 《赋得巢燕送客》 《送族侄赴任(一作之郡)》 《和刘七读书》 《赠邻居齐六司仓》 《玉山东溪题李叟屋壁》 《山路见梅,感而有作》 《送韦信爱子归觐》 《送张五员外东归楚州》 《送李大夫赴广州》 《送郑巨及第后归觐》 《送马使君赴郑州》 《赋得浦口望斜月,送皇甫判官》 《送张员外出牧岳州》 《经李蒙颍阳旧居》 《县中池竹言怀》 《穷秋对雨》 《酬考功杨员外见赠佳句(黄卷读来今已老白头受屈不曾言)》 《新昌里言怀》 《长安客舍,赠李行父明府》 《早发东阳》 《沭阳古渡作》 《过瑞龙观道士》 《秋园晚沐》 《秋夜送赵冽归襄阳》 《送衡阳归客》 《闲居寄包何》 《谷口书斋寄杨补阙》 《题郎士元半日吴村别业,兼呈李长官》 《哭辛霁》 《江行无题一百首(一作钱珝诗)》 《蓝田溪杂咏二十二首。伤秋》 《送李明府去官》 《蓝田溪杂咏二十二首。竹间路》 《登刘宾客高斋(时公初退相,一作春题刘相公山斋)》 《送员外侍御入朝》 《长安落第》 《江陵晦日陪诸官泛舟》 《小园招隐》 《题嵩阳焦道士石壁》 《别张起居(时多故)》 《奉陪郭常侍宴浐川山池》 《县城秋夕》 《送褚大落第东归》 《送裴頔侍御使蜀》 《咏门上画松,上元、王、杜三相公(一作崔峒诗)》 《奉和宣城张太守南亭秋夕怀友》 《送卫功曹赴荆南》 《离居夜雨,奉寄李京兆》 《再得华侍御书,闻巴中卧病(一作疾)》 《送弹琴李长史往洪州》 《奉送刘相公江淮催转运》 《寄袁州李嘉祐员外》 《酬赵给事相寻不遇留赠》 《中书王舍人辋川旧居》 《赋得归云送李山人归华山》 《酬苗发员外宿龙池寺见寄》 《归义寺题震上人壁(寺即神尧皇帝读书之所)》 《蓝田溪杂咏二十二首。东陂(一作忆皇子陂)》 《送张将军征西(一作西征)》 《避暑纳凉》 《美杨侍御清文见示》

送外甥怀素上人归乡侍奉译文及注释

译文上人你乃是我们宗族的骄傲,你聪慧有余,能翻译印度佛家经典,你的书法深得张旭的精髓。远远飞去的仙鹤没有伴侣可追逐,孤单的白云漂浮于浩渺的太空之中,你单身远离家乡已经很久。你写起狂草来眼里全然没有了时空宇宙,醉后舞墨更能展现世界万象的真谛。你离开家乡,四海云游,时间太久;你如今在这腊月之初回乡探望,亲人该是多么高兴。你的故园池塘中满是残雪,柳条稀疏,烟雨迷蒙。你祝寿敬酒,熬侍药,晨餐素食,精心侍奉父母。我远在千里之外,也知道你在家除了诵经之外,还健笔如飞,赋诗闲居的生活

注释⑴怀素:唐代著名僧人,大书法家。玄奘弟子,字藏真,俗姓钱。上人:佛家语,指道德高尚的人,后为僧人的敬称。侍奉:奉养意。⑵释子:僧人、和尚,此指怀素。⑶翻:翻译。梵王字:指佛经。⑷伯英:即张旭,其字伯英,是早于怀素的大书法家。⑸前侣:前面的伴侣。⑹太虚:即太空。⑺世界:佛家语,指宇宙。⑻真如:佛家语,指永恒存在的实体、实性。⑻飞锡:佛家语,和尚游方称为飞锡。⑼宁亲:使父母安宁。此为奉养父母。腊初:腊月初旬。⑽霁烟:雨后的烟气。⑾寿酒:寿延之酒。⑿荐:献,进。⒀禅诵:念经。⒁健笔:勤奋地练笔。

送外甥怀素上人归乡侍奉鉴赏

  “释子吾家宝,神清慧有余”出家的僧人是“僧宝”,是“佛法僧”三宝之一。俗话说“一子出家,七祖升天”,家里有一人出家,冥冥中上下几代,周围几族都要沾光,当然是“吾家宝”了。作为怀素大师而言,从小就是“神清慧有余”的。

  “能翻梵王字,妙尽伯英书”“梵王字”指佛经,怀素也可能懂印度梵文。伯英为草书鼻祖,东汉张芝的字。中国的草书,始于张芝,而怀素集其大成。

  “远鹤无前侣,孤云寄太虚”出家人如野鹤闲云,如怀素大师,至少在草书上是“无前侣”的。而其下笔,也如“孤云寄太虚”。没有如此的境界,也谈不上相应的艺术成就。

  “狂来轻世界,醉里得真如”唐代草书,以张旭、怀素并称于世,张旭号称“癫”,一天疯疯癫癫的,而怀素则“狂”,成天疯疯狂狂的。在“癫狂”之中,“世界”有多重的分量呢?这两位草圣都是酒仙,怀素是僧人,悟道有资,如林酒仙、济颠只能是他的后辈。不是上界下凡,哪来如此神笔,可以说是“醉里得真如”了。

  “飞锡离乡久,宁亲喜腊初”“锡”为锡杖,为有地位僧人手持锡杖。一般僧人出游,都要“携杖”,后泛指僧人。“飞锡”云游四海,其态若飞。怀素出家之后,多年在外云游,难以归乡。今天是腊月初,因为“省宁”亲长,才得“飞锡”归来。

  “故池残雪满,寒柳霁烟疏”怀素幼小时在舅舅家嬉戏的水池,被冬天的几场大雪积满。池边的柳树在寒烟里显得稀稀疏疏,冬天嘛,柳叶早已落尽,当然“疏”了。

  “寿酒还尝药,晨餐不荐鱼”怀素大师这次“宁亲”的目的是为舅舅祝寿,当然也得象征性地“侍奉”一番。中国人讲孝道,“娘亲舅大”,出家人仍然免不了这一套习俗。吃饭时儿孙先品尝,称为“试毒”,为父辈们的健康把关。怀素是酒仙,不忘酒。但鱼是荤,这个戒不能破,当然是“晨餐不荐鱼”。

  “遥知禅诵外,健笔赋闲居”对于这位出家的外甥,这位当舅舅的对他的一举一动都了如指掌。舅甥俩都是名士,又都是知已嘛。怀素是僧人,日常课诵仪规当然不能少。怀素大师的“健笔”,书法艺术也无须介绍了。唐代大师,没有一个的诗文会很差的。怀素大师的诗文也极好,大家所熟悉他书写的“自述帖”,笔文俱健。何况他“赋闲居”笔下所写的寺庙生活及其修行了。

钱起简介

钱起(722─780),字仲文,吴兴(今浙江省湖州一带)人。玄宗天宝十年(751)进士,历任校书郎、考功郎中、翰林学士。有《钱考功集》。钱起是「大历十才子」之一。诗与刘长卿齐名,称「钱刘」;又与郎士元齐名,称「钱郎」。他长于应酬之作,当时赴外地的官员以得到他的送行诗为荣。大概他得「才子」的桂冠,也就是这个原因。他的诗技巧熟练,风格清奇,理致清淡。近体诗中,多写景佳句,深为评论家所称道。

名句类别

食物

编者注:本文提供了寿酒还尝药,晨餐不荐鱼上一句下一句 前一句后一句,送外甥怀素上人归乡侍奉拼音版 钱起简介。