四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山动上一句 下一句

出自唐朝岑参的《轮台歌奉送封大夫出师西征
原文翻译:
轮台城头夜吹角,轮台城北旄头落。
羽书昨夜过渠黎,单于已在金山西。
戍楼西望烟尘黑,汉军屯在轮台北。
上将拥旄西出征,平明吹笛大军行。
四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山动
虏塞兵气连云屯,战场白骨缠草根。
剑河风急雪片阔,沙口石冻马蹄脱。(雪片阔 一作:云片阔)
亚相勤王甘苦辛,誓将报主静边尘。
古来青史谁不见,今见功名胜古人。
轮台歌奉送封大夫出师西征拼音版
lún tái chéng tóu yè chuī jiǎo ,lún tái chéng běi máo tóu luò 。
yǔ shū zuó yè guò qú lí ,dān yú yǐ zài jīn shān xī 。
shù lóu xī wàng yān chén hēi ,hàn jun1 tún zài lún tái běi 。
shàng jiāng yōng máo xī chū zhēng ,píng míng chuī dí dà jun1 háng 。
sì biān fá gǔ xuě hǎi yǒng ,sān jun1 dà hū yīn shān dòng
lǔ sāi bīng qì lián yún tún ,zhàn chǎng bái gǔ chán cǎo gēn 。
jiàn hé fēng jí xuě piàn kuò ,shā kǒu shí dòng mǎ tí tuō 。(xuě piàn kuò yī zuò :yún piàn kuò )
yà xiàng qín wáng gān kǔ xīn ,shì jiāng bào zhǔ jìng biān chén 。
gǔ lái qīng shǐ shuí bú jiàn ,jīn jiàn gōng míng shèng gǔ rén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

岑参的诗词大全

《石犀》 《崔仓曹席上送殷寅充石相判官赴淮南》 《升仙桥》 《题金城临河驿楼》 《冬夕》 《送人归江宁》 《与高适薛据同登慈恩寺浮图》 《题华严寺瑰公禅房》 《寄左省杜拾遗》 《送韩巽入都觐省便赴举》 《与独孤渐道别长句兼呈严八侍御》 《偃师东与韩樽同诣景云晖上人即事》 《送郭乂杂言》 《梁园歌,送河南王说判官》 《玉关寄长安李主簿》 《自潘陵尖还少室居止,秋夕凭眺》 《轮台歌奉送封大夫出师西征》 《函谷关歌,送刘评事使关西》 《暮秋山行》 《白雪歌送武判官归京》 《太白胡僧歌》 《送严诜擢第归蜀》 《春日醴泉杜明府承恩五品宴席上赋诗》 《精卫》 《与鲜于庶子自梓州成都少尹自褒城同行至利州道中作》 《早秋与诸子登虢州西亭观眺》 《春半与群公同游元处士别业》 《东归晚次潼关怀古》 《虢州酬辛侍御见赠》 《峨眉东脚临江听猿,怀二室旧庐》 《西河郡太原守张夫人挽歌》 《暮春虢州东亭送李司马归扶风别庐》 《安西馆中思长安》 《胡歌》 《至大梁却寄匡城主人》 《赴北庭度陇思家》 《送郑少府赴滏阳》 《临洮龙兴寺玄上人院,同咏青木香丛》 《江上春叹》 《过梁州奉赠张尚书大夫公》 《赠西岳山人李冈》 《送永寿王赞府径归县(得蝉字)》 《与高适薛据同登慈恩寺浮图》 《尚书念旧,垂赐袍衣,率题绝句献上,以申感谢》 《雪后与群公过慈恩寺》 《送李翥游江外》 《登古邺城》 《忆长安曲二章寄庞cc》 《送胡象落第归王屋别业》 《过缑山王处士黑石谷隐居》 《西亭送蒋侍御还京(得来字)》 《过酒泉,忆杜陵别业》 《西亭子送李司马》 《虢州西亭陪端公宴集》 《怀叶县关操、姚旷、韩涉、李叔齐》 《寻阳七郎中宅即事》 《早春陪崔中丞同泛浣花谿宴》 《缑山西峰草堂作》 《优钵罗花歌》 《冬宵家会饯李郎司兵赴同州》 《左仆射相国冀公东斋幽居(同黎拾遗赋献)》 《虢州卧疾,喜刘判官相过水亭》 《送薛弁归河东》 《武威送刘单判官赴安西行营,便呈高开府》 《林卧》 《秋夕读书幽兴,献兵部李侍郎》 《敬酬杜华淇上见赠,兼呈熊曜》 《送张秘书充刘相公通汴河判官,便赴江外觐省》 《卫节度赤骠马歌》 《郡斋闲坐》 《走马川行奉送出师西征 / 走马川行奉送封大夫出师西征》 《奉送李太保兼御史大夫充渭北节度使(即太尉光弼弟)》 《汉川山行,呈成少尹》 《还东山洛上作》 《与高适薛据登慈恩寺浮图(塔势如涌出)》 《春梦(洞房昨夜春风起)》 《送绵州李司马秩满归京,因呈李兵部》 《白雪歌送武判官归京(北风卷地白草折)》 《初过陇山途中,呈宇文判官》 《祁四再赴江南别诗》 《轮台歌奉送封大夫出师西征(轮台城头夜吹角)》 《送薛彦伟擢第东归》 《送梁判官归女几旧庐》 《严君平卜肆》 《故仆射裴公挽歌三首》 《与鲜于庶子泛汉江》 《敦煌太守后庭歌》 《送狄员外巡按西山军(得霁字)》 《石上藤(得上字)》 《题山寺僧房》 《终南山双峰草堂作》 《河西太守杜公挽歌四首》 《喜华阴王少府使到南池宴集》 《故河南尹岐国公赠工部尚书苏公挽歌二首》 《北庭作》 《寄韩樽》 《秦筝歌,送外甥萧正归京》 《醉题匡城周少府厅壁》 《巴南舟中,思陆浑别业》 《过王判官西津所居》

轮台歌奉送封大夫出师西征译文及注释

译文轮台城头夜里吹起号角,轮台城北旄头星正降落。军书昨夜连夜送过渠黎,单于已在金山以西入侵。从哨楼向西望烟尘滚滚,汉军就屯扎在轮台北境。上将手持符节率兵西征,黎明笛声响起大军起程。战鼓四起犹如雪海浪涌,三军呐喊阴山发出共鸣。敌营阴沉杀气直冲云霄,战场上白骨还缠着草根。剑河寒风猛烈大雪鹅毛,沙口石头寒冷马蹄冻脱。亚相勤于王政甘冒辛苦,立誓报效国家平定边境。古来青垂史名屡见不鲜,如今将军功名胜过古人。

注释⑴封大夫:即封常清,唐朝将领,蒲州猗氏人,以军功擢安西副大都护、安西四镇节度副大使、知节度事,后又升任北庭都护,持节安西节度使。西征:此次西征事迹未见史书记载。⑵角:军中的号角。⑶旄(máo)头:星名,二十八宿中的昂星。古人认为它主胡人兴衰。旄头落:为胡人失败之兆。⑷羽书:即羽檄,军中的紧急文书,上插羽毛,以表示加急。渠黎:汉代西域国名,在今新疆轮台东南。⑸单(chán)于:汉代匈奴君长的称号,此指西域游牧民族首领。金山:指乌鲁木齐东面的博格多山。⑹戍楼:军队驻防的城楼。⑺上将:即大将,指封常清。旄:旄节,古代君王赐给大臣用以标明身份的信物。⑻平明:一作“小胡”。⑼伐鼓:一作“戍鼓”。雪海:在天山主峰与伊塞克湖之间。⑽三军:泛指全军。阴山:在今内蒙古自治区中部。⑾虏塞:敌国的军事要塞。兵气:战斗的气氛。⑿剑河:地名,在今新疆境内。⒀沙口:一作“河口”,地理位置待考。⒁亚相:指御史大夫封常清。在汉代御史大夫位置仅次于宰相,故称亚相。勤王:勤劳王事,为国效力。⒂青史:史籍。古代以竹简记事,色泽作青色,故称青史。

轮台歌奉送封大夫出师西征创作背景

  此诗作于公元754年(唐玄宗天宝十三载)或755年(天宝十四载),当时岑参担任安西北庭节度使判官,是为封常清出兵西征而创作的送行诗。此诗与《走马川行奉送封大夫出师西征》系同一时期、为同一事件、馈赠同一对象之作。

轮台歌奉送封大夫出师西征鉴赏

  这首七古与《走马川行奉送封大夫出师西征》内容不同,《走马川行奉送封大夫出师西征》未写战斗,是通过将士顶风冒雪的夜行军情景烘托必胜之势;此诗则直写战阵之事,具体手法也有所不同。此诗可分四层。

  起首六句写战斗以前两军对垒的紧张状态。虽是制造气氛,却与《走马川行奉送封大夫出师西征》从自然环境落笔不同。那里是飞沙走石,暗示将有一场激战;而这里却直接从战阵入手:军府驻地的城头,角声划破夜空,呈现出一种异样的沉寂,暗示部队已进入紧张的备战状态。据《史记·天官书》:“昴为髦头(旄头),胡星也”,古人认为旄头跳跃主胡兵大起,而“旄头落”则主胡兵覆灭。“轮台城头夜吹角,轮台城北旄头落”,连用“轮台城”三字开头,造成连贯的语势,烘托出围绕此城的战时气氛。把“夜吹角”与“旄头落”两种现象联系起来,既能表达一种敌忾的意味,又象征唐军之必胜。气氛酝足,然后倒插一笔:“羽书昨夜过渠黎(在今新疆轮台县东南),单于已在金山(阿尔泰山)西”,交待出局势紧张的原因在于胡兵入寇。果因倒置的手法,使开篇奇突警湛。“单于已在金山西”与“汉兵屯在轮台北”,以相同句式,两个“在”字,写出两军对垒之势。敌对双方如此逼近,以至“戍楼西望烟尘黑”,写出一种濒临激战的静默。局势之紧张,大有一触即发之势。

  紧接四句写白昼出师与接仗。手法上与《走马川行奉送封大夫出师西征》写夜行军大不一样,那里是衔枚急走,不闻人声,极力描写自然;而这里极力渲染吹笛伐鼓,是堂堂之阵,正正之旗,突出军队的声威。开篇是那样奇突,而写出师是如此从容、镇定,一张一弛,气势益显。作者写自然好写大风大雪、极寒酷热,而这里写军事也是同一作风,将是拥旄(节旄,军权之象征)之“上将”,三军则写作“大军”,士卒呐喊是“大呼”。总之,“其所表现的人物事实都是最伟大、最雄壮的、最愉快的,好象一百二十面鼓,七十面金钲合奏的鼓吹曲一样,十分震动人的耳鼓。和那丝竹一般细碎而悲哀的诗人正相反对。”(徐嘉瑞《岑参》)于是军队的声威超于自然之上,仿佛冰冻的雪海亦为之汹涌,巍巍阴山亦为之摇撼,这出神入化之笔表现出一种所向无敌的气概。

  “三军大呼阴山动”,似乎胡兵亦将败如山倒。殊不知下面四句中,作者拗折一笔,战斗并非势如破竹,而斗争异常艰苦。“虏塞兵气连云屯”,极言对方军队集结之多。诗人借对方兵力强大以突出己方兵力的更为强大,这种以强衬强的手法极妙。“战场白骨缠草根”,借战场气氛之惨淡暗示战斗必有重大伤亡。以下两句又极写气候之奇寒。“剑河”、“沙口”这些地名有泛指意味,地名本身亦似带杀气;写风曰“急”,写雪片曰“阔”,均突出了边地气候之特征;而“石冻马蹄脱”一语尤奇:石头本硬,“石冻”则更硬,竟能使马蹄脱落,则战争之艰苦就不言而喻了。作者写奇寒与牺牲,似是渲染战争之恐怖,但这并不是他的最终目的。作为一个意志坚忍、喜好宏伟壮烈事物的诗人,如此淋漓兴会地写战场的严寒与危苦,是在直面正视和欣赏一种悲壮画面,他这样写,正是歌颂将士之奋不顾身。他越是写危险与痛苦,便“越发得意,好象吃辣子的人,越辣的眼泪出,更越发快活。”(徐嘉瑞《岑参》)下一层中说到“甘苦辛”,亦应有他自身体验在内。

  末四句照应题目,预祝奏凯,以颂扬作结。封常清于公元754年(天宝十三载)以节度使摄御史大夫,御史大夫在汉时位次宰相,故诗中美称为“亚相”。“誓将报主静边尘”,虽只写“誓”,但通过前面两层对战争的正面叙写与侧面烘托,已经有力地暗示出此战必胜的结局。末二句预祝之词,说“谁不见”,意味着古人之功名书在简策,万口流传,早觉不新鲜了,数风流人物,则当看今朝。“今见功名胜古人”,朴质无华而掷地有声,遥应篇首而足以振起全篇。上一层写战斗艰苦而此处写战胜之荣耀,一抑一扬,跌宕生姿。前此皆两句转韵,节奏较促,此四句却一韵流转而下,恰有奏捷的轻松愉快之感。在别的诗人看来,一面是“战场白骨缠草根”而一面是“今见功名胜古人”,不免生出“一将功成万骨枯”一类感慨,盖其同情在于弱者一面。而作为盛唐时代浪漫诗风的重要代表作家的岑参,则更喜欢强者,喜欢塑造“超人”的形象。读者从“古来青史谁不见,今见功名胜古人”所感到的正是如此。

  全诗四层写来一张一弛,顿挫抑扬,结构紧凑,音情配合极好。有正面描写,有侧面烘托,又运用象征、想象和夸张等手法,特别是渲染大军声威,造成极宏伟壮阔的画面,使全诗充满浪漫主义激情和边塞生活的气息,成功地表现了三军将士建功报国的英勇气概。就此而言,又与《走马川行奉送封大夫出师西征》并无二致。

岑参简介

岑参(715-770),南阳(今属河南)人。天宝进士,曾随高仙芝到安西、威武,后又往来于北庭、轮台间。官至嘉州刺史,卒于成都。长于七言歌行。所作善于描绘塞上风光和战争景象;气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如。有《岑嘉州诗集》。

名句类别

人生

编者注:本文提供了四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山动上一句下一句 前一句后一句,轮台歌奉送封大夫出师西征拼音版 岑参简介。