十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王上一句 下一句

出自唐朝薛逢的《宫词(十二楼中尽晓妆)
原文翻译:
十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王
锁衔金兽连环冷,水滴铜龙昼漏长。
云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。
遥窥正殿帘开处,袍袴宫人扫御床。
宫词(十二楼中尽晓妆)拼音版
shí èr lóu zhōng jìn xiǎo zhuāng ,wàng xiān lóu shàng wàng jun1 wáng
suǒ xián jīn shòu lián huán lěng ,shuǐ dī tóng lóng zhòu lòu zhǎng 。
yún jì bà shū hái duì jìng ,luó yī yù huàn gèng tiān xiāng 。
yáo kuī zhèng diàn lián kāi chù ,páo kù gōng rén sǎo yù chuáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

薛逢的诗词大全

《夏夜宴明月湖》 《君不见》 《老去也》 《题剑门先寄上西蜀杜司徒》 《贺杨收作相》 《送剡客》 《社日游开元观(时当水荒之后)》 《六街尘》 《听曹刚弹琵琶》 《嘉陵江》 《送司徒相公赴阙》 《送西川梁常侍之新筑龙山城并锡赉两州刺史及部落酋长等》 《感塞》 《潼关驿亭》 《奉和仆射相公送东川李支使归使府夏侯相公》 《潼关河亭》 《石膏枕》 《九日雨中言怀》 《九日郡斋有感》 《汉武宫辞》 《送卢缄归扬州》 《侠少年》 《送李蕴赴郑州因献卢郎中(以下九首并见《赵嘏集》)》 《咏柳》 《韦寿博书斋(一作温庭筠诗)》 《元日田家》 《元日楼前观仗》 《八月初一驾幸延喜楼看冠带降戎》 《禁火》 《观竞渡(一作刘禹锡诗,一作张建封诗)》 《送西川杜司空赴镇》 《长安夜雨》 《早发剡山(一作赵嘏诗)》 《河满子》 《春晚东园晓思》 《猎骑》 《夜宴观妓》 《醉春风》 《镊白曲》 《追昔行》 《席上酬东川严中丞叙旧见赠》 《醉中看花因思去岁之任》 《灵台家兄古镜歌》 《悼古》 《九日嘉州发军亭即事》 《贫女吟》 《送灵州田尚书》 《邻相反行》 《五峰隐者》 《伏闻令公疾愈对见延英,因有贺诗远封投献》 《醉中闻甘州》 《狼烟》 《座中走笔送前萧使君》 《送同年郑祥先辈归汉南(时恩门相公镇山南)》 《题白马驿》 《送韩绛归淮南寄韩绰先辈》 《送萧俛相公归山(一作赵嘏诗)》 《上吏部崔相公》 《定山寺》 《越王楼送高梓州入朝》 《送沈单作尉江都(一作许浑诗)》 《酬牛秀才登楼见示》 《宫词(十二楼中尽晓妆)》 《北亭醉后叙旧赠东川陈书记》 《金城宫》 《送衢州崔员外》 《宣政殿前陪位观册顺宗宪宗皇帝尊号》 《送薛耽先辈归谒汉南》 《长安春日》 《重送徐州李从事商隐》 《送裴评事》 《芙蓉溪送前资州裴使君归京宁拜户部裴侍郎》 《送刘郎中牧杭州》 《杂曲歌辞。凉州词》 《开元后乐》 《题黄花驿》 《题春台观》 《李先辈擢第东归有赠送》 《送封尚书节制兴元》 《送庆上人归湖州因寄道儒座主》 《九日曲池游眺》 《题独孤处士村居》 《宫词(十二楼中尽晓妆)》 《长安夜雨》 《九华观废月池(一作题昭华公主废池馆)》

宫词(十二楼中尽晓妆)译文及注释

韵译大清早,宫妃们在十二楼打扮梳妆;登上望仙楼台,盼望着临幸的君王。兽形门环紧锁宫门,内心十分凄怆;铜龙漏斗越滴越慢,坐待更觉日长。发髻梳理完毕,还要对镜反复端详,重换一件罗衣,注意加熏一些香料。远远看见,正殿闪动人影启开珠帘;看见短袍绣裤宫女,正在打扫御床。

注释1、十二楼:指一清早宫人就在梳妆以待幸。2、望仙楼:意谓望君如望仙。3、水滴铜龙昼漏长:指铜壶滴漏,古时计时仪器。4、袍?宫人:指穿着衣?的宫女。

宫词(十二楼中尽晓妆)评析

  宫怨是唐诗中屡见的题材。薛逢的这首《宫词》,从望幸着笔,刻画了宫妃企望君王恩幸而不可得的怨恨心理,情致委婉,有其独特风格。 

  诗的首联,即点明人物身份和全诗主旨:“十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王。”“十二楼”、“望仙楼”皆指宫妃的住处。《史记·封禅书》记,方士言“黄帝时为五城十二楼,以候神人于执期”;又,《旧唐书·武宗本纪》记,“会昌五年作望仙楼于神策军”。诗中用“十二楼”、“望仙楼”代指宫妃的住所,非实指,是取其“候神”、“望仙”的涵义。这两句是说,宫妃们在宫楼之上,一大早就着意梳妆打扮,象盼望神仙降临一样企首翘望着君王的恩幸。 

  颔联通过对周围环境的渲染,烘托望幸之人内心的清冷、寂寞:“锁衔金兽连环冷,水滴铜龙昼漏长。”这两句说,宫门上那兽形门环被紧紧锁住,那龙纹漏壶水滴声声。上句“冷”字,既写出铜质门环之冰凉,又显出深宫紧闭之冷寂,映衬出宫妃心情的凄冷。下句“长”字,通过宫妃对漏壶中没完没了的滴水声的独特感受,刻画出她昼长难耐的孤寂无聊的心境。 颈联通过宫妃的着意装饰打扮,进一步刻画她百无聊赖的心理。“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香”,是说刚刚梳罢那浓密如云的发髻,又对着镜子端详,惟恐有什么不妥贴之处;想再换一件新艳的罗衣,又给它加熏一些香气。这一联将宫妃那盼望中叫人失望、失望中又怀着希望的心理状态,刻画得十分逼真。“望”的时间越长,越叫人心情难堪,说是没指望吧,又怀着某种期待;说是有希望吧,望眼欲穿,实在渺茫。罢梳复又对镜,换衣重又添香,不过是心情烦乱无聊和想望之极的写照。 

  末联写宫妃“望”极而怨的心情,不过这种怨恨表达得极其曲折隐晦:“遥窥正殿帘开处,袍袴宫人扫御床”。“袍袴”,指穿短袍绣袴的宫女。“遥窥”二字,表现了妃子复杂微妙的心理:我这尊贵的妃子成日价翘首空望,还倒不如那洒扫的宫女能接近皇帝!又表明,君王即将临幸正殿,不会再来的了。似乎有一种近乎绝望的哀怨隐隐地透露出来。 

  这首诗对人物心理状态的描写极其细腻、逼真。自首联总起望幸之意后,下三联即把这种“望”的心情融于对周围环境的描画、对人物动作的状写和对人物间的处境的反衬之中,生动地反映了宫妃们的空虚、寂寞、苦闷、伤怨的精神生活

薛逢简介

薛逢,字陶臣,蒲州(今山西永济)人。会昌进士,授万年尉。历官侍御史、尚书郎等职。曾两度被贬。后官至秘书监。《全唐诗》辑其诗一卷。

名句类别

抒情」 「人物

编者注:本文提供了十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王上一句下一句 前一句后一句,宫词(十二楼中尽晓妆)拼音版 薛逢简介。