心似双丝网,中有千千结上一句 下一句

出自宋朝张先的《千秋岁·数声鶗鴂
原文翻译:
数声鶗鴂。又报芳菲歇。惜春更把残红折。雨轻风色暴,梅子青时节。永丰柳,无人尽日飞花雪。
莫把幺弦拨。怨极弦能说。天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。夜过也,东窗未白凝残月。
千秋岁·数声鶗鴂拼音版
shù shēng tí guī 。yòu bào fāng fēi xiē 。xī chūn gèng bǎ cán hóng shé 。yǔ qīng fēng sè bào ,méi zǐ qīng shí jiē 。yǒng fēng liǔ ,wú rén jìn rì fēi huā xuě 。
mò bǎ yāo xián bō 。yuàn jí xián néng shuō 。tiān bú lǎo ,qíng nán jué 。xīn sì shuāng sī wǎng ,zhōng yǒu qiān qiān jié 。yè guò yě ,dōng chuāng wèi bái níng cán yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张先的诗词大全

《清平乐(般涉调)》 《定风波令》 《木兰花(晏观文画堂席上·般涉调)》 《相思儿令(中吕宫)》 《玉联环(般涉调)》 《蝶恋花(林钟商)》 《倾杯(吴兴·般涉调)》 《泛青苕(正月十四日与公择吴兴泛舟)》 《千秋岁·数声鶗鴂》 《熙州慢(赠述古·般涉调)》 《庆佳节(双调)》 《惜琼花》 《西江月(道调宫)》 《系裙腰(般涉调)》 《凤栖梧(小石调)》 《师师令(中吕宫)》 《青门引·春思》 《武陵春(双调)》 《玉联环(双调)》 《芳草渡(般涉调)》 《青门引(乍暖还轻冷)》 《相思令(蘋满溪。柳绕堤)》 《渔家傲·和程公辟赠》 《定西番(高平调)》 《庆同天(即怨王孙)》 《木兰花·乙卯吴兴寒食》 《醉垂鞭(钱塘送祖择之·般涉调)》 《浣溪沙·楼倚春江百尺高》 《醉垂鞭·双蝶绣罗裙》 《翦牡丹(舟中闻双琵琶·般涉调)》 《生查子(双调)》 《河传(仙吕调)》 《行香子(般涉调)》 《南歌子(林钟商)》 《木兰花·乙卯吴兴寒食》 《偷声木兰花(仙吕调)》 《沁园春(寄都城赵阅道·般涉调)》 《清平乐(大石调)》 《菩萨蛮·忆郎还上层楼曲》 《望江南(与龙靓·般涉调)》 《汉宫春(蜡梅)》 《定西番(般涉调)》 《画堂春·外湖莲子长参差》 《木兰花(邠州作·林钟商)》 《天仙子(别渝州·仙吕调)》 《一丛花令·伤高怀远几时穷》 《临江仙(高平调)》 《苏幕遮(般涉调)》 《少年游慢(般涉调)》 《定风波令(般涉调)》 《破阵乐(钱塘·林钟商)》 《偷声木兰花(般涉调)》 《天仙子(观舞·般涉调)》 《鹊桥仙(般涉调)》 《菩萨蛮(忆郎还上层楼曲)》 《雨中花令(赠胡楚草)》 《玉树后庭花(般涉调)》 《相思令·苹满溪》 《定风波令(次子瞻韵送元素内翰·般涉调)》 《醉桃源(渭州作·仙吕调)》 《喜朝天(清暑堂赠蔡君谟·林钟商)》 《更漏子(锦筵红)》 《山亭宴慢(中吕宫)》 《夜厌厌(小石调)》 《更漏子(流杯堂席上作·林钟商)》 《南乡子(中秋不见月·中吕宫)》 《醉红妆(中吕调)》 《更漏子(般涉调)》 《浣溪沙·楼倚春江百尺高》 《虞美人(述古移南郡·般涉调)》 《木兰花(送张中行·般涉调)》 《劝金船(流杯堂唱和翰林主人元素自撰腔)》 《武陵春(般涉调)》 《菩萨蛮(般涉调)》 《庆春泽(与善歌者·般涉调)》 《梦仙乡(双调)》 《恨春迟(大石调)》 《醉落魄(林钟商)》 《御街行(双调)》 《百媚娘(双调)》 《庆金枝(中吕宫)》 《定西番(执胡琴者九人·般涉调)》 《木兰花(般涉调)》 《虞美人(中吕调)》 《诉衷情·花前月下暂相逢》 《好事近(仙吕宫)》 《天仙子(水调数声持酒听)》 《于飞乐令(高平调)》 《长相思(潮沟在金陵上元之西·般涉调)》 《菩萨蛮(七夕·般涉调)》 《少年游(渝州席上和韵·般涉调)》 《菩萨蛮(哀筝一弄湘江曲)》 《天仙子·水调数声持酒听》 《醉桃源(大石调)》 《感皇恩(徐铎状元·般涉调)》 《木兰花(席上赠同邵二生·般涉调)》 《宴春台慢(仙吕宫)》 《渔家傲·和程公辟赠(巴子城头青草暮)》 《江城子(高平调)》 《怨春风(高平调)》

千秋岁·数声鶗鴂译文及注释

译文数声杜鹃悲切切,又一次报告春光去也,春花枯寂。爱惜春天,更应该把残花折下收藏起。正是梅子青涩时,雨丝霏霏,风儿是那么骤,那么急。那永丰柳呀,趁无人处尽日里撒花播雪。切莫弹拨那琵琶的幺弦,怨到极限,那弦儿能诉会说。天不会老,情难以绝。心儿就像那双丝编制的网,中间织有千千个连心结。春宵过去,残留的月色凝洒大地,东窗尚未露晨曦。

注释鶗鴂:即子规。《离骚》:"恐鶗鴂之未先鸣兮,使夫百草为之不劳。永丰柳:永丰:坊名,当在洛阳。白居易杨柳词》:"永丰东角荒园里,尽日无人属阿谁。"花飞雪:指柳絮。幺弦:发音细小的琴弦。孤灯灭:一说"凝残月。

千秋岁·数声鶗鴂赏析

  这首《千秋岁》写的是悲欢离合之情,声调激越,极尽曲折幽怨之能事。

  上片完全运用描写景物来烘托、暗示美好爱情横遭阻抑的沉痛之情。起句把鸣声悲切的鶗鴂提出来,诏告美好的春光又过去了。源出《离骚》“恐鶗鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。”从“又”字看,他们相爱已经不止一年了,可是由于遭到阻力,这伤情却和春天一样,来也匆匆,去也匆匆。惜春之情油然而生,故有“惜春更把残红折”之举动。所谓“残红”,象征着被破坏而犹坚贞的爱情。一个“折”字更能表达出对于经过风雨摧残的爱情的无比珍惜。紧接着“雨轻风色暴,梅子青时节”是上片最为重要的两句:表面上是写时令,写景物,但用的是语意双关,说的是爱情遭受破坏。“梅子黄时雨”(贺铸青玉案》)是正常的,而梅子青时,便被无情的风暴突袭,便是灾难了。青春初恋遭此打击,情何以堪!经过这场灾难,美好的春光便又鶗鴂声中归去。被冷落的受害者这时也和柳树一样,一任爱情如柳絮一般逝去了。

  换头“莫把幺弦拨,怨极弦能说”两句来得很突然。幺弦,琵琶第四弦。弦幺怨极,就必然发出倾诉不平的最强音。这种极怨的气势下,受害者接着表示其反抗的决心,“天不老,情难绝”。这两句化用李贺“天若有情天亦老”诗句而含意却不完全一样,此处强调的是天不会老,爱情也永无断绝的时候。这爱情是怎样的呢?“心似双丝网,中有千千结。”“丝”“思”,谐音双关。这个情网里,他们是通过千万个结,把彼此牢牢实实地系住,谁想破坏它都是徒劳的。这是全词“警策”之语。情思未了,不觉春宵已经过去,这时东窗未白,残月犹明。如此作结,言尽而味永。

  这首词韵高而情深,含蓄又发越,可以说,兼有婉约豪放两派之妙处。

张先简介

张先(990─1078)字子野,乌程(今浙江湖州)人。天圣八年(1030)进士。历任宿州掾、吴江知县、嘉禾(今浙江嘉兴)判官。皇祐二年(1050),晏殊知永兴军(今陕西西安),辟为通判。后以屯田员外郎知渝州,又知虢州。以尝知安陆,故人称张安陆。治平元年(1064)以尚书都官郎中致仕,元丰元年卒,年八十九。张先「能诗及乐府,至老不衰」(《石林诗话》卷下)。其词内容大多反映士大夫的诗酒生活和男女之情,对都市社会生活也有所反映。语言工巧。初以《行香子》词有「心中事,眼中泪,意中人」之句,人称为「张三中」。后又自举平生所得意之三词:云破月来花弄影」(《天仙子》);「娇柔懒起,帘幕卷花影」(《归朝欢》);「柔柳摇摇,坠轻絮无影」(《剪牡丹》),世称「张三影」。《宋史》无传,《宋史翼》卷二六载其事。著有《张子野词》,存词一百八十多首。他以登山临水、创作诗词自娱。词与柳永齐名,擅长小令,亦作慢词。其词含蓄工巧,情韵浓郁。题材大多为男欢女爱、相思离别,或反映封建士大夫的闲适生活。一些清新深婉的小词写得很有情韵。如《天仙子》,宋祁极为赞赏,称之为「云破月来花弄影郎中」。他自己也很得意,连同《归朝欢》中的「娇柔懒起,帘压卷花影」、《剪牡丹》中的「柳径无人,堕飞絮无影」,自称「张三影」。《一丛花令》中有「沉思细想,不如桃杏,犹解嫁东风」之句,刻划闺中怨女的心理活动极为细腻生动。贺裳在《皱水轩词话》中评此词尤为「无理而妙」。诗歌在当代也享有盛名。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了心似双丝网,中有千千结上一句下一句 前一句后一句,千秋岁·数声鶗鴂拼音版 张先简介。